Veelgestelde vragen scholen

Keuze zorgaanbieder

Wie bepaalt waar een kind wordt onderzocht en behandeld?

Dit kan men zelf bepalen. Het is wel belangrijk dat er wordt gecontroleerd of een dyslexiezorgaanbieder een contract heeft met de desbetreffende gemeente. Daarnaast is het belangrijk dat een aanbieder is aangesloten bij een kwaliteitsinstituut zoals het NRD. Ook het wetenschappelijk kunnen aantonen van de effecten van de behandeling is essentieel. Zie ook onderstaande uitleg.

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een zorgaanbieder?

Alle zorgaanbieders moeten werken volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0 voor de zorg. Daarnaast is het belangrijk dat een aanbieder is aangesloten bij een kwaliteitsinstituut zoals het NRD. Ook het wetenschappelijk kunnen aantonen van de effecten van de behandeling is essentieel. Klik hier voor de effectstudies van het RID. Het aantal jaren ervaring speelt ook een rol bij het beoordelen van een behandelaar. Aanvullend kunt u kijken naar de mening van eerdere cliënten. Klik hier voor ons cliënttevredenheidsonderzoek.

Wie mogen diagnostiek en behandeling van dyslexie binnen de vergoede zorg uitvoeren?

Diagnostiek en behandeling dienen te worden uitgevoerd op basis van multidisciplinaire samenwerking onder eindverantwoordelijkheid van een gekwalificeerd gedragswetenschapper. Dit kan zijn een:

  • Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG)
  • Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP)
  • Orthopedagoog-Generalist (NVO)

Het team van het RID bestaat uit psychologen, orthopedagogen en dyslexiespecialisten, met allen de juiste kwalificatie.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden bij het RID?

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde vestiging. Zij sturen u de vragenlijsten voor aanmelding toe .

 

Vergoeding

Onder welke voorwaarden wordt dyslexie onderzoek (diagnostiek) en behandeling vergoed door de gemeente?

Klik hier voor de voorwaarden voor vergoede diagnostiek.

Zijn er kosten verbonden aan de screening?

Nee. Tijdens de screening toetsen wij of uw kind in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek. Deze screening is kosteloos. Ook als blijkt dat uw kind niet in aanmerking komt voor vergoed onderzoek.

Kan achteraf blijken dat het dyslexie onderzoek toch niet vergoed wordt?

Nee. Wanneer aan de voorwaarden van vergoede diagnostiek is voldaan, blijft de diagnostiek vergoed, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. Of ook de behandeling vergoed wordt, is wel afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.

Als mijn gemeente zegt dat mijn kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg, is dat dan ook altijd zo?

Binnen de vergoedingsregeling is het aan de dyslexiezorgaanbieder om te beoordelen of een kind aanspraak kan maken op vergoede diagnostiek, aan de hand van de volgende voorwaarden. De goedkeuring van de gemeente is dus nog geen garantie voor vergoede dyslexiezorg. Bovendien is de beslissing of ook de behandeling vergoed wordt afhankelijk van de resultaten van het diagnostisch onderzoek.

Kan ik een kind ook laten onderzoeken en/of behandelen als mijn kind niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg, maar wel lees- en spellingproblemen heeft?

Ja, dat kan. De kosten hiervoor komen dan voor rekening van de ouder. Zie hier de uitleg over onze cursussen en de bijbehorende tarieven.

 

Behandeling

Wat houdt de behandeling precies in?

Klik hier voor meer informatie over de behandeling.

Kan een kind meteen bij het RID behandeld worden, als het diagnostisch onderzoek ergens anders heeft plaatsgevonden?

Dit is niet automatisch het geval. Dit hangt onder andere af van de gebruikte onderzoeksmethode en de inhoud van het onderzoeksverslag. De onderzoeker moet voldoende inzicht kunnen krijgen of het onderzoek gedegen is uitgevoerd en ook hebben we voldoende informatie nodig over het kind. Als u wilt weten of het uitgevoerde diagnostisch onderzoek volstaat, kunt u contact met ons opnemen. Dan beoordelen we vrijblijvend of het uitgevoerde onderzoek afdoende is of dat aanvullend onderzoek nodig is.

Of het een vergoede behandeling betreft hangt af van de ernst van de problematiek. Dit wordt bepaald door de gemeente.

Waarom behandelt het RID binnen het instituut of een eigen ruimte op school?

Het RID kiest er bewust voor binnen het instituut of een eigen ruimte op school te behandelen (dit laatste alleen onder strikte voorwaarden). Een belangrijke reden is de rust. Dit is nodig voor een goede concentratie. Een ander voordeel is het nauwe contact met de ouders, omdat zij het kind zelf begeleiden naar de behandeling. Het kind ervaart zo ook de inzet en steun van de ouder in het behandeltraject. Bovendien kunnen alle onderzoekers en behandelaars altijd direct met elkaar overleggen. Een andere reden is de vertrouwdheid waardoor bij ziekte van een behandelaar er een andere collega het traject kan overnemen. 

Waarom behandelt het RID grotendeels onder schooltijd?

De behandeling is intensief. Een kind moet een grote inspanning leveren om de problemen aan te pakken. Na een dag school is het kind te vermoeid om zich goed te kunnen concentreren. Voor de beste resultaten is het dan ook belangrijk dat de behandeling geen extra belasting oplevert. Een kind mag volgens de Leerplichtwet afwezig zijn om de behandeling te volgen. Door onze individuele specialistische zorg zal de verbetering van de lees en spellingvaardigheden een positief effect hebben op alle schoolse vakken waarbij gelezen wordt. In overleg met ouders en school wordt bekeken wat het meest geschikte moment voor de behandeling is.

Wat wordt van mij als ouder verwacht tijdens de behandeling?

De behandeling kan alleen succesvol zijn als zowel het kind als de ouder gemotiveerd is. Actieve betrokkenheid van de ouder ondersteunt het kind om met hun problemen aan de slag te gaan. Zij leveren een effort en de ouder ook. Daarmee laat u zien dat u dat belangrijk vindt.

Een kind oefent onder begeleiding van een oefenpartner. Meestal is dit een ouder. Het is noodzakelijk dat het kind 5 keer per week oefent. De duur van het oefenmoment per keer is 15 tot 20 minuten. Hij/zij krijgt hiervoor helder omschreven opdrachten mee, gekoppeld aan onze online oefensoftware met inlogcode (via www.gramma.nl). Aan het eind van iedere behandeling krijgt een ouder een korte uitleg over de nieuwe huiswerkopdrachten.

Kidsboekje

Het RID heeft ervoor gekozen om ouder en hun kinderen op een speelse wijze duidelijke informatie te geven over dyslexie met behulp van het ‘Kidsboekje’. Dit heeft als doel dat een kind leert begrijpen wat dyslexie inhoudt. Daarnaast wordt het kind ook geïnformeerd over het verloop van het behandeltraject, zodat hij of zij precies weet wat er de komende tijd gaat gebeuren. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat er een zo optimaal mogelijke samenwerking ontstaat.