Veelgestelde vragen verwijzers

Beoordeling dyslexieonderzoek

Wanneer spreek je van Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)?

Onder EED wordt verstaan dat er sprake is van dyslexie, waarbij er wordt voldaan aan de criteria voor vergoede behandeling, zoals vastgelegd in het PDD&B. Het geeft daarmee inzicht in de ernst van het probleem en dat een dyslexiebehandeling aangewezen is. Het woord enkelvoudig slaat op het gegeven dat de dyslexie de enige verklaring is voor de lees- en spellingproblemen en/of dat andere eventueel bijkomende problemen in de ontwikkeling van een kind, zoals ADHD, geen rol (meer) spelen bij de lees- en spellingproblemen. Of er sprake is van EED kan pas worden vastgesteld na een differentiaal diagnostisch onderzoek (volgens de richtlijnen van het PDD&B).

Wat zijn de beoordelingscriteria (‘beoordelen/wanneer wel of niet vergoede diagnostiek)

 • Leeftijdgrens 7 tot 13 jaar:
  Onderzoek wordt vergoed bij kinderen die op 1 januari 2013 nog geen 13 jaar zijn en het basisonderwijs volgen;
 • Het effect van begeleiding op school:
  De school biedt eerst circa 6 maanden (3 keer à 20 minuten per week) extra begeleiding met een betrouwbare methode. Als er geen of te weinig vooruitgang is behaald, komt u in aanmerking voor vergoed onderzoek;
 • De ernst van de lees- en spellingproblemen:
  Op school moeten de leesprestaties van het kind E-scores zijn (bij de zwakste 10%). Ook mogen de leesprestaties D-scores zijn (bij de laagste 16%), maar dan moeten de spellingprestaties E-scores zijn (bij de zwakste 10%);
 • Andere problematiek:
  Als er sprake is van een andere problematiek (co-morbiditeit), dan moet deze problematiek onder controle zijn, zodat deze het onderzoek en de behandeling niet beïnvloedt. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met ons.

Wat zijn de beoordelingscriteria (‘beoordelen/wanneer wel of niet vergoede behandeling)?

Behandeling wordt onder voorwaarden vergoed door de gemeente:

 • Leeftijdgrens 7 tot 13 jaar:
  Behandeling wordt vergoed bij kinderen die op 1 januari 2013 nog geen 13 jaar zijn en het basisonderwijs volgen;
 • De ernst van de lees- en spellingproblemen:
  De leesprestaties van het kind moeten E-scores zijn (bij de zwakste 10%). Ook mogen de leesprestaties D-scores zijn (bij de laagste 16%), maar dan moeten de spellingprestaties E-scores zijn (bij de zwakste 10%);
 • Andere problematiek:
  Als er sprake is van een andere problematiek (co-morbiditeit), dan moet deze problematiek onder controle zijn, zodat deze het onderzoek en de behandeling niet beïnvloedt. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met ons.
 • Op de dyslexie indicatoren vallen minimaal 2 testprestaties in de laagste 10%:
letter-klankkoppeling:nauwkeurigheid/ snelheid
klankverwerking:nauwkeurigheid /snelheid
snel benoemen:letters: snelheid
cijfers: snelheid
 • Geen alternatieve verklaringen en positief behandeladvies
  Wanneer er geen andere verklaringen voor de lees- en spellingproblemen zijn en de onderzoeker geeft een positief behandeladvies, dan wordt behandeling vergoed. Het behandeladvies is onder andere afhankelijk van de motivatie van zowel de ouder als het kind.

Dossiers

Hoe verloopt het proces van aanmelden en beoordelen van dossiers?

Het proces van aanmelden en beoordelen van dossiers verschilt per gemeente. Er bestaan grofweg twee modellen:

 1. De ouders melden zich rechtstreeks aan bij het RID. Het RID vraagt gegevens op bij de school en beoordeelt het dossier. Daarna informeert het RID ouders en school over de uitkomsten. Als het dossier is goedgekeurd informeert het RID de gemeente en kan diagnostiek worden gestart.
 2. Ouders melden zich (al of niet via school) bij het zorgloket van de gemeente. De gemeente draagt zorg voor de beoordeling van het dossier. Indien het dossier wordt goedgekeurd ontvangen ouder en/of het RID een beschikking voor diagnostiek. Ouders melden zich aan bij het RID en er wordt een afspraak gemaakt.

Als u wilt weten hoe het in uw regio is geregeld, neem dan contact op voor meer informatie.

Naar wie kan ik een dossier sturen ter beoordeling?

De vestigingsmanager van de dichtstbijzijnde vestiging van het RID, deze vindt u hier.

Kan ik als verwijzer toch doorverwijzen naar het RID, ook al voldoet de leerling niet aan alle criteria?

Ja, soms is er sprake van dermate ernstige problematiek dat een kind toch in aanmerking komt. Indien u twijfelt kunt u altijd contact opnemen.

Doorloop- en wachttijden

Waar vind ik meer informatie over wachttijden?

Bij het RID streven we ernaar de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wachttijden voor diagnostiek of behandeling variëren afhankelijk van de periode van het schooljaar. Voor de meest recente informatie neem telefonisch contact met ons op.

Behandeling (diagnostiek?)

Wat heeft het RID precies nodig om te starten met het verlenen van dyslexiezorg?

Wij kunnen als dyslexieaanbieder starten met zorg als een dossier compleet is en het volgende betreft:

 • Leerlingvolgsysteem gegevens vanaf het eerste leerjaar (evt. van de groep)
 • Leerling dossier ingevuld en getekend door de intern begeleider van school
 • Handelingsplannen op gebied van lezen en spellen

Wanneer wij een volledig dossier ontvangen kan het RID direct starten met zorg.

Wat is de totale behandelduur per behandeling?

Een behandeling duurt in totaal 50 minuten. De eerste 45 minuten gaat het kind met de behandelaar aan het werk. De laatste 5 minuten komt de ouder mee naar binnen en worden de thuiswerkopdrachten besproken met de ouder. Hier vindt u meer informatie over de behandeling.

Contactpersoon

Wie is mijn aanspreekpunt (voor specifieke vragen) bij het RID?

Bij locaties vindt u alle contactgegevens zodat u over uw vraag kunt bellen of mailen.