Vraag uiterlijk 23 september de subsidie Masterplan basisvaardigheden aan

Wil jouw school de basisvaardigheden van leerlingen extra versterken? Van half augustus tot en met 23 september 2022 kan je subsidie aanvragen voor komend schooljaar vanuit het masterplan basisvaardigheden. Circa 500 scholen (uit po en vo) kunnen gebruikmaken van een basissubsidie voor effectieve interventies. Voor ongeveer 150 scholen daarvan is ook een aanvullende subsidie beschikbaar voor het verbeteren van basisvaardigheden zoals rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid.

Wij adviseren je graag over de taal- en rekeninterventies die voor jouw school het meest effectief zijn. Ook helpen wij je graag op weg bij de aanvraag. Bekijk de mogelijkheden en neem gerust contact met ons op!

-> Bekijk de volledige informatie over deze subsidieregeling op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Hoe kunnen wij je helpen?


Hieronder vind je integraal de informatie uit het nieuwsbericht van het Ministerie van OCW van 7 juli jl.:

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

Nieuwsbericht | 07-07-2022 | 13:50

Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder de basisvaardigheden goed te beheersen. Dit is onwenselijk, omdat zij deze basisvaardigheden juist nodig hebben om andere schoolvakken succesvol te kunnen volgen en om zich te redden in de maatschappij. Daarom komt er een subsidieregeling waarmee scholen voor primair en voortgezet onderwijs ondersteuning kunnen aanvragen om de resultaten op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024.

De ondersteuning bestaat uit twee delen: een basissubsidie en een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam.

Basissubsidie voor effectieve interventies
Er komt een basissubsidie voor effectieve interventies om de basisvaardigheden te verbeteren. Deze subsidie komt op vestigingsniveau beschikbaar voor circa 500 scholen. Het subsidiebedrag bedraagt voor scholen voor primair onderwijs circa € 900 per leerling en voor scholen voor voortgezet onderwijs circa € 1200 per leerling.

De basissubsidie is bedoeld voor effectieve interventies om de basisvaardigheden te verbeteren. Deze interventies zijn te vinden op een menukaart. Onderdelen van de menukaart zijn bijvoorbeeld:
• Extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen;
• Effectieve didactiek;
• Professionalisering van het onderwijspersoneel;
• Klassenmanagement;
• Leer- en ontwikkelmiddelen.
Deze interventies zijn in ieder geval gericht op het versterken van de basisvaardigheden taal en rekenen/wiskunde, en waar mogelijk ook voor de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid.

Aanvullende subsidie met ondersteuning van basisteam
Er komt ook een aanvullende subsidie beschikbaar met ondersteuning door basisteams. De aanvullende subsidie komt beschikbaar voor circa 150 scholen die hun onderwijs in de basisvaardigheden nog verder willen brengen. Het subsidiebedrag bedraagt voor leerlingen voor primair onderwijs circa € 350 en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs circa € 450.

De basisteams werken vraaggericht en ontzorgen de school. Zij helpen het schoolteam een plan te maken om de basisvaardigheden te verbeteren en ze ondersteunen scholen bij de uitvoering van dit plan. Het schoolteam houdt zelf de regie in handen waardoor een lerende cultuur wordt bevorderd en effecten duurzaam zijn. Scholen moeten zich veilig voelen om datgene waar ze mee worstelen te delen met het basisteam. Dat vraagt om vertrouwelijkheid. De exacte aanpak door het basisteam zal per school verschillen, afhankelijk van het ontwikkelvraagstuk.

Subsidie aanvragen
Scholen kunnen de subsidie aanvragen bij DUS-I van half augustus tot en met 23 september. Scholen kunnen hierbij een eerste aanvraag indienen voor het schooljaar 2022/2023.

In april 2023 vragen wij de scholen die subsidie hebben ontvangen om met een kritische zelfevaluatie te reflecteren op de effectiviteit en doelmatigheid van de subsidie. Vervolgens kunnen zij doorgeven of zij ook voor het schooljaar 2023/2024 de subsidie willen ontvangen. Het is de bedoeling om in 2023 twee nieuwe instapmomenten te bieden. Per instapmoment zal onderscheid worden gemaakt tussen een basissubsidie en een aanvullende subsidie.

 

 

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie