Rekenbegeleiding voor specifieke onderdelen

RID geeft niet alleen dyscalculie behandelingen aan leerlingen met een diagnose dyscalculie, maar geeft ook rekenbegeleiding aan leerlingen waarbij het nog niet duidelijk is of er sprake is van dyscalculie of kinderen die alleen moeite hebben met specifieke onderdelen van het rekenen. Kinderen met rekenproblemen moeten ook zo goed mogelijk geholpen worden. Daarom passen wij het voortraject en de behandeling/begeleiding aan op de hulpvraag.

Voortraject

Bij het voortraject hebben we de volgende opties:

 • Een dyscalculie onderzoek, waarbij de ernst en aard van de rekenproblemen in kaart worden gebracht en waarbij verklaringen voor de rekenproblemen worden onderzocht. Dit traject is vooral geschikt als de problemen ernstig en hardnekkig zijn gebleken en school of ouders zich afvragen of er mogelijk sprake is van dyscalculie.
 • Een rekenonderzoek bij start behandeling*: hierbij worden de ernst en aard van de rekenproblemen in kaart gebracht, maar wordt niet zozeer gekeken naar de oorzaak van de rekenachterstand. Doel van dit onderzoek is namelijk om de hulp zo goed mogelijk te kunnen toespitsen op de behoeftes van de leerling. Dit onderzoek kan o.a. ingezet worden indien:
  • Er geen vermoeden is van dyscalculie maar de leerling wel veel moeite heeft met (specifieke onderdelen van) het rekenen en ouders/school op zoek zijn naar hulp op dit gebied.
  • Er wel een vermoeden is van dyscalculie en er een vraag voor hulp is, maar er nog niet voldaan wordt aan de aanmeldcriteria, bijvoorbeeld omdat de hardnekkigheid nog onvoldoende is aangetoond (bv. onvoldoende extra begeleiding) of omdat de problemen (nog) niet ernstig genoeg lijken voor een diagnose dyscalculie.

* Indien tijdens het behandeltraject blijkt dat er wel degelijk aanwijzingen zijn voor dyscalculie kan naderhand nog een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van de rekenproblemen en een eventuele diagnose alsnog gesteld worden.

Behandeling/begeleiding

Tijdens beide onderzoeken wordt onderzocht welk behandeltraject vervolgens het beste past bij de problematiek van de leerling. Er kan voor gekozen worden om het ‘standaard traject’ te volgen, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de basis van het rekenen (getalbegrip, rekenbegrip en automatisering van basis bewerkingen, flexibel toepassen van rekenkennis). Dit kan dan aangevuld worden met extra modules met complexere rekenstof indien gewenst. Het tempo waarmee het traject doorlopen wordt, is aangepast aan het niveau en de leeftijd van de leerling.

Daarnaast is er ook een ‘aangepast traject’. Als tijdens het onderzoek blijkt dat de basis van het rekenen al (grotendeels) in voldoende mate beheerst wordt, dan zal de focus komen te liggen op die onderdelen waar de leerling wel nog moeite mee heeft (). Dit kunnen enkele specifieke onderdelen zijn uit de basisbewerkingen en daarnaast het aanbieden van complexere rekenstof. De extra modules die aangeboden kunnen worden, zijn gericht op de onderdelen:

 • Klokkijken en met tijd rekenen
 • Verhoudingen
 • Breuken
 • Kommagetallen
 • Procenten
 • Maten

Zowel bij de basismodules als de extra modules is de opbouw binnen elke module gestructureerd en de moeilijkheidsgraad wordt langzaam en gestaag opgebouwd. Bij alle modules ligt de focus op het versterken van het begrip en het maken van de koppeling tussen het begrip (handelen met materiaal), de abstracte weergave van een som (bv getallenlijn of uittekenen) en de formele weergave. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het flexibel kunnen toepassen van de opgedane rekenkennis.

Meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met RID. Naast individuele trajecten bieden wij ook RT-trajecten op school aan op gebied van rekenen én kunnen wij scholen helpen om hun rekenhulp zo goed mogelijk vorm te geven in de vorm van cursussen of individuele coaching.

 

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie