Veelgestelde vragen van scholen over ON3

Wij ontvangen veel vragen van scholen en denken graag mee over het effectief ondersteunen van leerlingen die achterblijven op taal of rekenen. Enkele vragen en de antwoorden, gericht op ondersteuningsniveau 3 zijn:


Mag een onderwijsassistent leerlingen op ondersteuningsniveau 3 begeleiden?

Deze vraag komt regelmatig voor. De onderwijsassistent kan leerlingen op ondersteuningsniveau 3 begeleiden, mits de inhoud en wijze van aanbieden van de begeleiding nauwkeurig beschreven is en een specialist (leesspecialist, intern begeleider of remedial teacher) betrokken is bij het opstellen en evalueren van het handelingsplan.

Dit beantwoordt ook de veelgestelde vraag of de onderwijsassistent mag begeleiden als tutor bij Bouw. Dit mag als de leesspecialist of leerkracht de tussentijdse toetsen afneemt en verantwoordelijk blijft voor de begeleiding. Zie voor meer informatie de website van Dyslexie Centraal.

Wat kan school doen, als structureel meer dan 10% van de leerlingen ondersteuning op ondersteuningsniveau 3 nodig hebben?

Als een school structureel meer dan 10% van de leerlingen ondersteuning moet bieden op ondersteuningsniveau 3, liggen er verbeterkansen op ondersteuningsniveau 1 en 2. Het is goed als school de aandacht te verschuiven van niveau 3, naar de basis op niveau 1. Dit begint bij een stevig fundament: ontwikkel met elkaar een visie op taalonderwijs en baseer hierop een stevig basisaanbod. Hierbij is een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 in de cruciale leerdoelen van het lees- en spellingonderwijs essentieel. Daarmee wordt een meer remediërende aanpak vervangen door een preventieve aanpak, waarbij al in de onderbouw wordt ingezet op gelijke kansen voor alle leerlingen. Belangrijk is dat risicolezers vroegtijdig worden gesignaleerd en kunnen profiteren van een intensief basisaanbod, waardoor achterstanden worden voorkomen (of zo klein mogelijk worden gehouden).

Voor scholen die gedegen aan de slag willen met versterking van het taalonderwijs biedt RID VerbeterKr8. Hierbij wordt het onderwijs middels een Kr8meting op alle ondersteuningsniveaus (ON1 t/m ON4) geanalyseerd, maar wordt het zwaartepunt gelegd op de basis: een gedeelde visie op goed taalonderwijs en ondersteuningsniveau 1 en 2. De Kr8meting maakt duidelijk wat de kwaliteiten en ontwikkelkansen van school zijn, waarna met inbreng van het team een verbeterplan (Kr8plan) wordt opgesteld en uitgevoerd. Een RID-onderwijsconsulent begeleidt en monitort het proces.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor particulier onderzoek?

Als een leerling alleen met spelling in de laagste 10% scoort (op 3 achtereenvolgende meetmomenten E of V-), maar bij lezen niet op 3 meetmomenten binnen de laagste 10% scoort, dan komt deze leerling niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg. Echter kan de leerling wel aangemeld worden voor onderzoek naar dyslexie. Ook in dit geval dient de problematiek hardnekkig te zijn om in aanmerking te komen voor een diagnose. Dus: er moet voldoende begeleiding zijn geboden, voldaan aan de eisen van ondersteuningsniveau 3.  Dit geldt ook voor scores op DMT op V of lage D , dan kan het een bespreekgeval zijn en worden factoren als erfelijkheid, discrepantie met andere vakken en toename frustratie / onzekerheid meegenomen. Een gestart particulier onderzoek kan nooit overgaan op vergoede behandeling. Ook niet na een diagnose ernstige dyslexie (ED).

Voorbeelden:

Leerling A

DMT Spelling
   
Meetmoment 1 E C
Meetmoment 2 E C
Meetmoment 3 E C
 

Uitkomst:
Deze leerling komt in aanmerking voor vergoed onderzoek. Het onderzoek zal worden bekostigd door de gemeente (mits aan de overige voorwaarden is voldaan zoals voldoende hulp). Als na onderzoek een diagnose ED volgt, zal ook de behandeling worden bekostigd door de gemeente. Als er geen ED volgt, maar wel een diagnose dyslexie, kan particuliere behandeling worden ingezet. Ouders zullen deze behandeling zelf moeten bekostigen.

Leerling B

DMT Spelling
   
Meetmoment 1 D D
Meetmoment 2 D E
Meetmoment 3 D D
 

Uitkomst:
Deze leerling komt niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg. De gemeente zal het onderzoek niet bekostigen. Er is geen dyslexie vast te stellen. Wel is het mogelijk om onderzoek in te zetten om de lees- en spellingproblemen in kaart te brengen en passend advies te geven.

Particuliere aanmeldingen kunnen meerdere doeleinden hebben. Soms gaat het niet primair om de diagnose, maar om het zoeken naar oorzaken van problemen die het individu ondervindt en naar aanknopingspunten voor hulp. Zolang het voor alle partijen duidelijk is wat de criteria zijn voor het stellen van een diagnose (en dat soms dus vooraf al duidelijk is dat een diagnose niet gesteld kan worden), kan diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Vanuit schoolperspectief zal een verwijzing bij hogere scores waarschijnlijk niet voor de hand liggen. Maar bij particulier onderzoek zijn het meestal de ouders die het initiatief nemen. Zij zullen soms op grond van bovenstaande argumenten toch een onderzoek wensen.

Leerling C

DMT Spelling
   
Meetmoment 1 D E
Meetmoment 2 D E
Meetmoment 3 D E
 

Uitkomst:
Deze leerling komt niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg. De gemeente zal het onderzoek niet bekostigen, particulier onderzoek is wel mogelijk. Er is mogelijk wel dyslexie vast te stellen in dit geval aangezien de leerling op spellinggebied in de onderste 10% scoort. Indien er een diagnose dyslexie wordt gesteld, zal de gemeente de behandeling niet vergoeden (in het geval van particulier onderzoek is dit nooit het geval).

Heb je (andere) vragen of wil je graag sparren over een leerling? Neem gerust contact op met onze onderwijsadviseurs.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie