Veelgestelde vragen van scholen over ON3 en ON4

Wij ontvangen veel vragen van scholen en denken graag mee over het effectief ondersteunen van leerlingen die achterblijven op taal of rekenen. Enkele vragen en de antwoorden, gericht op ondersteuningsniveau 3 en 4 zijn:

Wat mag of moet school doen naast een evt. dyslexiebehandeling of zodra de behandeling afgerond is? 

Het principe van gestapelde zorg blijft gelden als ON4 geboden wordt. Met andere woorden, de school blijft de ondersteuning bieden die nodig is, ook wanneer het kind in een diagnostiek of behandeltraject zit. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven kan voor iedere leerling anders zijn. Wanneer de diagnostiek is afgerond, worden er handelingsgerichte adviezen gegeven voor school. Afstemming tussen behandelaar, school en ouders is essentieel voor een succesvol behandeltraject. Het plan van aanpak en de uitvoering daarvan vallen onder verantwoordelijkheid van de zorgverlener, maar school en ouders hebben daarbij een belangrijke rol.

Nadat de behandeling is afgerond neemt school de volledige verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning van de lees- en spellingproblemen weer op zich. Tijdens het eindgesprek is aan bod gekomen op welke manier de school verder kan werken met de leerling (bv. herhaling of inzet compenserende hulpmiddelen). Eventueel kan de digitale dyslexiebehandelaar worden ingezet.

(Zie voor meer informatie de handreiking ON 2, 3 en 4 vanaf pagina 18)

Wanneer zijn bepaalde methodes ‘voldoende’ voor ON3?

Er zijn verschillende interventieprogramma’s en methodieken beschikbaar voor de begeleiding van leerlingen met lees- en of spellingproblemen. De keuze voor een bepaald interventieprogramma biedt geen garantie voor een effectieve interventie. Door wie het programma wordt uitgevoerd en hoe het programma wordt uitgevoerd zijn bepalend voor de effectiviteit. Om de kwaliteit van de begeleiding te kunnen evalueren en waarborgen is de Checklist kwaliteitsaanpak: Professioneel handelen op ondersteuningsniveau 3 lezen en spellen ontwikkeld. In de checklist vind je een overzicht van effectieve factoren van een specifieke interventie op ON3.

Er is ook een overzicht van mogelijke interventieprogramma’s beschikbaar via Keuzehulp.

Heb je (andere) vragen of wil je graag sparren over een leerling? Neem gerust contact op met onze onderwijsadviseurs.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie