jongen maakt huiswerk

Voorwaarden | Zorg

ALGEMENE VOORWAARDEN DYSLEXIE- EN DYSCALCULIEBEHANDELING REGIONAAL INSTITUUT VOOR DYSLEXIE B.V.

versie: juni 2022 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 09120190

1. Toepasselijkheid en definities

In deze algemene voorwaarden dyslexie- en dyscalculiebehandeling van RID (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679);
BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;
Calamiteit: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling en die tot een ernstig schadelijk gevolg of de dood van een Cliënt heeft geleid als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;
Cliënt: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling afneemt bij RID. Indien en voor zover de Cliënt een Wettelijk vertegenwoordiger heeft, wordt met Cliënt in deze Voorwaarden tevens ‘Cliënt en/of diens Wettelijk vertegenwoordiger(s)’ bedoeld’;
Dagen: kalenderdag(en);
Derden: andere partijen dan RID en de Cliënt;
Documentatie: de door RID ter zake van de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling verstrekte adviezen, publicaties, leermaterialen, testuitslagen, instructies en andere documentatie;
Dossier: het dossier (inclusief het evaluatieverslag) waarin door RID aantekening wordt gehouden van gegevens omtrent de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling ten behoeve van de Cliënt;
Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling: de door RID aan de Cliënt te verlenen diensten op het gebied van het signaleren, diagnosticeren en behandelen van dyslexie en/of dyscalculie zoals overeengekomen in de Overeenkomst;
Geweld: lichamelijk, geestelijk en/of seksueel geweld jegens een Cliënt of bedreiging daarmee, door een Medewerker of andere personen werkzaam bij of in opdracht van RID, dan wel door een andere Cliënt van RID met wie de Cliënt gedurende een etmaal, een dagdeel of een deel van een dag in een accommodatie van RID verblijft als bedoeld in artikel 1.1. van de Jeugdwet;
Medewerker: management, medewerkers van de servicecentra, behandelaren/diagnostici, administratief/ondersteunend personeel in dienst van RID op basis van een arbeidsovereenkomst of werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht;
Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen RID en de Cliënt of zijn of haar Wettelijk vertegenwoordiger met betrekking tot de verlening van de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling door RID aan de Cliënt op basis van financiering vanuit de Jeugdwet of op basis van particuliere financiering;
RID: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te (6811 AJ) Arnhem aan de Jansbinnensingel 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09120190;
Schriftelijk: per brief of elektronisch;
Uitvoeringswet AVG: de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679);
Wettelijk vertegenwoordiger: de door de rechter of de wet aangewezen natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Cliënt vertegenwoordigt die (1) niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake (een wilsonbekwame Cliënt) of (2) jonger is dan 16 jaar. Als Wettelijk vertegenwoordiger kunnen dan (in de volgende rangorde) optreden:
1) de curator / mentor van een meerderjarige wilsonbekwame Cliënt of de ouder(s) met gezag / voogd(en) van de minderjarige Cliënt jonger dan 16 jaar óf minderjarige wilsonbekwame Cliënt ouder dan 16 jaar;
2) een schriftelijke gemachtigde door een meerderjarige Cliënt (die door de Cliënt gemachtigd is toen deze nog wilsbekwaam was); of
3) wettelijke vertegenwoordiging in de hoedanigheid van echtgenoot of partner / ouder / kind / broer of zus bij een meerderjarige wilsonbekwame Cliënt;

Indien hierboven aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa.

1.2 Op alle tussen de Cliënt en RID gesloten Overeenkomsten en op alle daarmee verband houdende (nadere) afspraken tussen de Cliënt en RID met betrekking tot de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling zijn deze Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

1.3 Afspraken of regelingen die van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien deze Schriftelijk met RID zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door RID zijn bevestigd en deze niet in het nadeel zijn van de Cliënt, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.

1.4 Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de Cliënt hoe dan ook genaamd, wordt door RID uitdrukkelijk afgewezen.

1.6 RID is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking binnen dertig (30) dagen nadat RID de gewijzigde Voorwaarden aan de Cliënt ter hand heeft gesteld, tenzij de Cliënt hiertegen binnen dertig (30) dagen na terhandstelling schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. In dat geval blijft de laatste tussen de Cliënt en RID geldende versie van de Voorwaarden van toepassing.

1.7 In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

2. Bevoegdheden van de Wettelijk vertegenwoordiger

2.1 De Wettelijk vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de Cliënt uit hoofde van deze Voorwaarden indien de Cliënt op grond van de wet (bijvoorbeeld gezien zijn leeftijd) niet (zelfstandig) bevoegd of bekwaam is om deze rechten en plichten uit te oefenen, of indien en voor zover de Cliënt niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake (wilsonbekwaam).

2.2 In de situatie als bedoeld in het vorige artikellid stemt de Wettelijk vertegenwoordiger in ieder geval namens de Cliënt schriftelijk in met de documenten waarin de afspraken over de verlening van de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling zijn neergelegd.

3. Aanmelding en informatieverstrekking

3.1 De Cliënt kan zich aanmelden bij RID via de website van RID of via een andere door RID op haar website aangegeven route. Na de aanmelding volgt op basis van de door de Cliënt en/of diens onderwijsinstelling verschafte informatie een screening door RID om te beoordelen of de Cliënt (i) in aanmerking komt voor de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling en (ii) voor vergoeding van de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling.

3.2 De Cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes te kunnen maken over de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling door RID. Steeds als RID de Cliënt informatie verschaft, doet RID dit op een voor de Cliënt passende wijze en geschikt niveau. RID gaat bij de Cliënt na of de Cliënt de informatie heeft begrepen en of er nog vragen zijn. Desgewenst biedt RID de informatie Schriftelijk aan de Cliënt aan.

3.3 RID zorgt ervoor dat de Cliënt gedurende de looptijd van de Overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de Overeenkomst.

3.4 Voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst, of indien dit niet mogelijk blijkt te zijn zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de Overeenkomst, verstrekt RID in ieder geval de volgende informatie aan de Cliënt:

 1. informatie over RID en de gang van zaken rondom de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling zoals het aanmeldproces en de screening, het opstellen van een plan en de feitelijke Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling door RID;
 2. informatie over de vergoeding en eventuele eigen kosten van de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling;
 3. informatie over de cliëntenraad;
 4. informatie over het klachtenreglement en de klachtencommissie;
 5. informatie over de door de gemeente beschikbaar gestelde cliëntvertrouwenspersoon;
 6. informatie over welke persoonsgegevens en de wijze waarop deze persoonsgegevens van de Cliënt worden verwerkt en informatie over de maatregelen die RID neemt om deze persoonsgegevens te beschermen.

3.5 De in het vorige artikellid genoemde algemene informatie stelt RID tevens zoveel mogelijk beschikbaar op de website van RID.

4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen en uitlatingen van RID

 • zijn slechts gericht tot de Cliënt;
 • mogen niet worden verspreid;
 • gelden als één geheel;
 • kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd;
 • zijn geheel vrijblijvend; en
 • kunnen altijd worden herroepen.

4.2 De Overeenkomst tussen de Cliënt en RID komt uitsluitend tot stand indien:

 1. de Cliënt kenbaar heeft gemaakt de Overeenkomst te willen aangaan (en de Cliënt instemt met de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling);
 2. RID redelijkerwijs van oordeel is dat de zorg- of hulpvraag van de Cliënt op grond van de bij RID aanwezige mogelijkheden kan worden beantwoord; en
 3. indien en voor zover de betrokken gemeente de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling financiert op grond van de Jeugdwet of de Cliënt instemt met particuliere financiering.

4.3 Indien RID van oordeel is dat de zorg- of hulpvraag van de Cliënt niet door RID kan worden beantwoord, zal RID de Cliënt voor zover mogelijk adviseren over alternatieve mogelijkheden voor zorg- of hulpverlening.

4.4 Indien de Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de Dag dat RID de Overeenkomst ondertekent, dan wel op de Dag dat RID een Schriftelijke opdrachtbevestiging aan de Cliënt verzendt. In dit laatste geval heeft de Schriftelijke opdrachtbevestiging van RID te gelden als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die tussen RID en de Cliënt is gesloten.

4.5 Bij gebreke van een Schriftelijke Overeenkomst of opdrachtbevestiging van RID geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat RID met de uitvoering daarvan een begin maakt.

4.6 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden RID slechts, indien deze door RID Schriftelijk binnen veertien (14) Dagen zijn bevestigd en de Cliënt vervolgens niet binnen drie (3) Dagen na deze bevestiging Schriftelijk protest heeft aangetekend.

4.7 RID is bij het aangaan van een Overeenkomst nooit gebonden aan eerdere met de Cliënt overeengekomen prijzen, kortingen, marges en/of van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden.

5. Uitvoering Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling

5.1 De Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling wordt door RID verleend op basis van een (mondeling of schriftelijk overeengekomen) plan waarover is overlegd met de Cliënt en dat is afgestemd op de behoeften van de Cliënt.

5.2 Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door RID mogelijk te maken, dient de Cliënt alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst steeds tijdig en correct aan RID aan te leveren. De Cliënt staat in voor de juistheid, de tijdigheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan RID verstrekte gegevens en informatie.

5.3 RID streeft ernaar zoveel mogelijk dezelfde Medewerkers in te zetten bij de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling. RID is evenwel gerechtigd om (onderdelen van de) Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling uit te laten voeren door verschillende Medewerkers.

5.4 RID is gerechtigd om (onderdelen van) de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling uit te besteden aan Derden (onderaannemers). In geval van uitbesteding blijft RID evenwel volledig eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling door de Derde.

6. Kwaliteit van de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling

6.1 RID voert de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling uit conform de in de praktijk geldende professionele normen en de eisen die worden gesteld aan goed hulpverlenerschap.

6.2 Als norm voor goed hulpverlenerschap gelden de gedragsregels van betrokken beroepsgroepen, kwaliteitsstandaarden en normen ontleend aan de laatste stand van de wetenschap en praktijk alsmede algemeen aanvaarde uitgangspunten.

6.3 RID beschikt over een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en handelt conform deze meldcode.

6.4 De Medewerkers die door RID worden ingezet voldoen aan de vereiste kwalificaties om de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling te mogen uitvoeren.

7. Verplichtingen van de Cliënt

7.1 Elke Cliënt legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst op verzoek van RID met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs. Kan de Cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is RID gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Cliënt de noodzakelijke gegevens heeft overlegd. De Cliënt staat ervoor in dat de door hem verstrekte informatie juist is.

7.2 De Cliënt geeft RID, mede naar aanleiding van vragen van RID, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die RID redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft.

7.3 Adequate communicatie tussen de Cliënt en de Medewerker is voor RID essentieel om de Overeenkomst op passende en professionele wijze uit te kunnen voeren. De Cliënt dient daarom naar het oordeel van RID te beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden en mogelijkheden. Indien RID het in dat kader noodzakelijk acht om een tolk in te schakelen, is de Cliënt verantwoordelijk voor het inschakelen en financieren van de tolk.

7.4 De Cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van andere Cliënten en/of Medewerkers.

7.5 De Cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om RID in staat te stellen de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling te verlenen overeenkomstig de wet- en regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.

7.6 Indien de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling op afstand (digitaal) wordt aangeboden, is de Cliënt zelf verantwoordelijk voor een goed werkende internetverbinding en apparatuur om te kunnen beeldbellen.

7.7 Wanneer zich tussentijds wijzigingen voordoen in de situatie van de Cliënt die kunnen leiden tot verandering van (de omvang van) de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling of daarvoor anderszins relevant zijn, is de Cliënt gehouden RID daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

8. Annulering

8.1 Indien de Cliënt wegens omstandigheden niet op een afspraak kan verschijnen, dan moet hij dit minimaal 24 uur tevoren te melden. RID behoudt zich het recht voor om een no-show tarief, gelijk aan de reguliere kosten die zouden moeten worden voldaan indien de Cliënt op de afspraak zou zijn verschenen, in rekening te brengen wanneer een Cliënt de gemaakte afspraak niet nakomt en de afspraak door de Cliënt niet ten minste 24 uur van tevoren is afgezegd. Het is aan de Cliënt om aan te tonen dat een afspraak tijdig is geannuleerd.

9. Klachtenregeling

RID heeft een eigen klachtenreglement vastgesteld. Het klachtenreglement staat op de website van RID en wordt op verzoek van de Cliënt aan de Cliënt in een door hem gewenste vorm verstrekt.

9.1 De Cliënt kan klachten over de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling kenbaar maken op de wijze zoals vermeld in het klachtenreglement. RID zal de klacht vervolgen (laten) behandelen overeenkomstig het klachtenreglement.

9.2 De Cliënt kan zich bij het indienen van een klacht laten ondersteunen of laten adviseren door de vertrouwenspersoon van RID.

10. Dossier en dossiervorming

10.1 RID richt een Dossier in met betrekking tot de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling. Zij houdt in het Dossier aantekening van de relevante gegevens die verband houden met de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling van de Cliënt, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is.

10.2 Het Dossier behoort toe aan RID. Wel heeft de Cliënt recht op inzage in of afschrift van een kopie van het Dossier. RID verstrekt de Cliënt daarom op diens verzoek inzage en afschrift van een kopie van de bescheiden die deel uit maken van het Dossier. Deze verstrekking blijft echter achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een Derde.

10.3 RID bewaart het Dossier gedurende twintig (20) jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst tussen RID en de Cliënt is geëindigd, tenzij de wet een andere bewaartermijn eist, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed jeugdhulpverlener voortvloeit.

10.4 Gegevens met betrekking tot de Cliënt die niet tot het Dossier behoren, bewaart RID niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt RID de gegevens.

10.5 RID vernietigt het Dossier of gedeelten van het Dossier binnen één (1) maand na een daartoe strekkend verzoek van de Cliënt, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor RID en/of Derden, of indien de wet zich tegen vernietiging verzet. Indien het verzoek van de Cliënt complex of veelomvattend is, dan heeft RID het recht om deze termijn van een maand met twee (2) maanden te verlengen. RID stelt de Cliënt hiervan dan in de eerste maand op de hoogte.

11. Geheimhouding en ruimtelijke privacy

11.1 RID zorgt ervoor dat aan anderen dan de Cliënt geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van (een kopie van) het Dossier wordt verstrekt, tenzij de Cliënt hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven of daarvoor een wettelijke plicht of expliciete wettelijke bevoegdheid bestaat. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover de persoonlijke levenssfeer van Derden daardoor niet wordt geschaad.

11.2 Onder anderen dan de Cliënt zijn niet begrepen Medewerkers en/of andere natuurlijke personen of rechtspersonen die in opdracht van RID rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en de vervangers van deze personen, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden.

11.3 In geval van wilsonbekwaamheid, handelingsonbekwaamheid of handelingsonbevoegdheid van de Cliënt kan RID aan de Wettelijk vertegenwoordiger van de Cliënt zonder toestemming van de Cliënt inlichtingen geven over Cliënt of inzage geven in (delen van) het Dossier van de Cliënt. Indien RID echter door het verstrekken van deze inlichtingen of het geven van deze inzage in strijd zou handelen met de zorg van een goed jeugdhulpverlener, dan laat zij dit achterwege.

11.4 RID zorgt ervoor dat de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling wordt uitgevoerd buiten de waarneming van Derden, tenzij de Cliënt ermee instemt dat de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling kan worden waargenomen door specifieke Derden of het uitvoeren van de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling buiten de waarneming door Derden redelijkerwijs niet mogelijk is.

11.5 Onder Derden als bedoeld in het vorige artikellid zijn niet begrepen degene van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling noodzakelijk is. Onder Derden zijn in het kader van dit artikel evenmin begrepen de Wettelijk vertegenwoordiger(s) van de Cliënt, tenzij RID daardoor niet de zorg van een goed hulpverlener kan bieden.

12. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

12.1 RID handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de AVG en de Uitvoeringswet AVG.

12.2 Persoonsgegevens van de Cliënt worden verwerkt overeenkomstig het privacy statement van RID en de regels van de AVG, de Uitvoeringswet AVG, de Wgbo en andere relevante (gezondheids)wetgeving. RID heeft een privacy statement op haar website gepubliceerd waarin zij uitlegt op welke wijze zij omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, zie www.rid.nl/privacy-statement.

12.3 Persoonsgegevens van de Cliënt worden uitsluitend verwerkt als hiervoor een grondslag bestaat in de AVG en/of de Uitvoeringswet AVG. Indien RID persoonsgegevens van de Cliënt wil gebruiken voor één van de volgende doeleinden, vraagt RID de Cliënt daarvoor vooraf uitdrukkelijke toestemming:

 1. wetenschappelijk onderzoek, de betrokken individuele Cliënt betreffend; en
 2. publicatie van foto-, film- en/of video-opnamen van de Cliënt.

De door de Cliënt gegeven toestemming voldoet aan de eisen van de AVG. Dit betekent dat het bij deze toestemming moet gaan om een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de Cliënt door middel van een schriftelijke verklaring aanvaardt dat RID persoonsgegevens van hem verwerkt voor een (of meer) van bovenstaande doeleinden. De Cliënt kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit enig (negatief) gevolg voor hem heeft. Het intrekken van deze toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerking door RID die op deze toestemming was gebaseerd.

13. Calamiteiten en Geweld

13.1 Zo spoedig mogelijk na een vorm van Geweld of een Calamiteit informeert RID de betreffende Cliënt, en indien de Cliënt niet in staat is om een redelijke belangenafweging te maken, diens Wettelijk vertegenwoordiger(s) over de aard en de oorzaak van het Geweld of de Calamiteit en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke vormen van Geweld of Calamiteiten in de toekomst te voorkomen.

13.2 RID meldt een vorm van Geweld of een Calamiteit zo spoedig mogelijk bij de toezichthoudende autoriteiten die bevoegd zijn tot kennisneming van de vorm van Geweld of de Calamiteit.

14. Bekostiging

14.1 RID verleent de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling (i) op basis van een daartoe door de gemeente waar de Cliënt woonachtig is afgegeven beschikking of bewijs waaruit blijkt dat de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling op grond van de Jeugdwet wordt bekostigd, of (indien en voor zover de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling niet door de betrokken gemeente wordt gefinancierd) (ii) op basis van de zorg- of hulpvraag van de Cliënt op basis van particuliere financiering.

14.2 Indien de gemeente de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling financiert, brengt RID de met de gemeente overeengekomen tarieven voor de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente.

15. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de Dyslexie- en Dyscalculiebehandeling die door de Cliënt zelf worden betaald

15.1 De bijzondere voorwaarden in de artikelen 16 tot en met 18 van deze Voorwaarden zijn van toepassing op Dyslexie- en Dyscalculiebehandelingen waarvoor RID de kosten niet in rekening kan brengen bij een betrokken gemeente en die aldus door de Cliënt zelf dienen te worden bekostigd.

16. Tarieven

16.1 Alle door RID aangeboden en met RID overeengekomen prijzen zijn in euro en gelden voor de in de Overeenkomst aangegeven termijn. Tenzij anders aangegeven wordt er vanuit gegaan dat de overeengekomen prijzen vrijgesteld zijn van btw. Tenzij anders aangegeven zijn de kosten voor (les)materiaal en Documentatie inbegrepen. Overige kosten zijn niet in de tarieven inbegrepen en worden separaat in rekening gebracht bij de Cliënt.

16.2 Alle door RID in de Overeenkomst genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Een actueel overzicht van de tarieven is beschikbaar op de website van RID en wordt op verzoek van de Cliënt kosteloos toegezonden.

16.3 RID is bevoegd:

 1. binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst de overeengekomen tarieven aan te passen. Indien de prijs alsdan wordt verhoogd, heeft de Cliënt het recht de Overeenkomst tegen de ingangsdatum van de tariefverhoging te ontbinden;
 2. na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de overeengekomen tarieven aan te passen. De Consument heeft alsdan niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

16.4 RID past haar tarieven aan indien de kostprijs van de elementen waaruit de tarieven zijn opgebouwd is gestegen na het sluiten van de Overeenkomst. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, maar niet beperkt tot, indien de kosten voor lesmaterialen, bedrijfskosten en loonkosten zijn gestegen. RID zal de Cliënt informeren over de redenen van een tariefverhoging.

17. Betaling

17.1 Onderdeel van de Overeenkomst met een Cliënt die de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling zelf bekostigt is een machtiging tot het automatisch incasseren van de door de Cliënt verschuldigde bedragen door RID.

17.2 De Cliënt ontvangt iedere maand – maar uiterlijk dertig (30) dagen na het verlenen van (een deel van) de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling – een factuur. Het factuurbedrag wordt vervolgens binnen veertien (14) Dagen na het toesturen van de factuur automatisch geïncasseerd door RID.

17.3 Indien de automatische incasso als bedoeld in artikel 2 niet slaagt, ontvangt de Cliënt een aanmaning van RID waarin hem een termijn van vijftien (15) Dagen wordt gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dit betreft een fatale betalingstermijnen van RID in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit betekent dat de Cliënt bij overschrijding van de betalingstermijn van vijftien (15) Dagen direct – en zonder voorafgaande ingebrekestelling – in verzuim raakt.

17.4 De Cliënt dient de door RID gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen en/of verrekeningen te betalen.

17.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn van artikel 3 van deze Voorwaarden vervallen eventuele aan de Cliënt verstrekte kortingen, is RID gerechtigd de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening te brengen en maakt RID aanspraak op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de facturen te innen.

18. Vooruitbetaling en zekerheidstelling

18.1 RID is altijd bevoegd om een vooruitbetaling te verlangen van de Cliënt voor ten hoogste de helft van de uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten, dan wel elke vorm van zekerheid te vragen voor ten hoogste de helft van de uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten, waaronder, maar niet beperkt tot pandrechten en bankgaranties.

18.2 Indien RID de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet krijgt, is RID bevoegd haar verplichtingen op te schorten en, indien de Cliënt ook na sommatie daaraan niet voldoet, de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een Schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van de Cliënt te vorderen. Dit alles mag RID alleen voor zover er geen sprake is van strijd met goed hulpverlenerschap.

19. Aansprakelijkheid

19.1 RID is tegenover de Cliënt uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door RID, tenzij deze schade op grond van de wet of deze Overeenkomst niet voor rekening of risico komt van RID.

19.2 De Cliënt is gehouden RID in de gelegenheid te stellen een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door RID binnen een redelijke termijn voor rekening van RID te herstellen.

19.3 Behoudens voor zover er sprake is van een overeenkomst in de zin van artikel 7:446 en volgende van het BW is RID niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of bij de uitvoering van de Overeenkomst met de Cliënt door RID ingeschakelde personen (zoals Medewerkers of Derden). Deze uitsluiting omvat tevens schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de ingeschakelde persoon.

19.4 Behoudens voor zover er sprake is van een overeenkomst in de zin van artikel 7:446 en volgende van het BW en onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is RID in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade en vertragingsschade.

19.5 Behoudens voor zover er sprake is van een overeenkomst in de zin van artikel 7:446 en volgende van het BW is iedere aansprakelijkheid van RID beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door RID gesloten aansprakelijkheidsverzekeringspolissen. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar van RID niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van RID beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

19.6 De Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt en die op grond van de wet voor zijn rekening en risico komt.

20. Overmacht

20.1 Indien RID door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, wordt de termijn waarbinnen RID haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Tevens heeft RID in het geval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Indien RID van deze bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik maakt, zal RID de Cliënt hierover informeren, maar is RID niet tot het voldoen van schadevergoeding verplicht.

20.2 Indien RID vóór het beroep op opschorting of ontbinding (wegens overmacht) haar verplichtingen deels is nagekomen, is RID gerechtigd pro rata te factureren en dient de Cliënt deze facturen conform het bepaalde in artikel 17 te voldoen.

20.3 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:

 1. storingen van internet en/of telecommunicatiefaciliteiten,
 2. staking en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij RID hetzij bij Derden waarvan RID bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, transportstoringen, reisbeperkingen en andere buiten de macht van RID liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, natuur- en kernrampen, nationale noodtoestand, terreur(daden) en de gevolgen daarvan, blokkade, oproer, economische ontwrichting, epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s en de gevolgen daarvan,
 3. vertraging of een tekortkoming van een Derde waarvan RID bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is,
 4. onvoorziene ziekte of uitval van Medewerkers of Derden waarvan RID bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, en
 5. overheidsmaatregelen.

20.4 Indien RID door overmacht (bijvoorbeeld doch niet beperkt tot het uitbreken van een epidemie/pandemie of extreme weersomstandigheden) wordt verhinderd de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling op locatie te laten plaatsvinden, heeft zij naast de mogelijkheid tot opschorting ex artikel 1 de eenzijdige mogelijkheid de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling op een veilige manier op andere wijze, zoals digitaal, te laten plaatsvinden.

21. Intellectuele eigendom

21.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling, Documentatie en de (inhoud van de) website(s) van RID berusten uitsluitend bij RID en/of Derden. De Cliënt erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Indien de Cliënt in verband met de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling zelf stukken aan RID heeft verstrekt, blijven deze stukken eigendom van de Cliënt.

21.2 De Cliënt verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en (in zowel contractuele als goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar herroepelijk gebruiksrecht op voornoemde intellectuele eigendomsrechten, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door de Cliënt van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Dit gebruiksrecht kan en mag door de Cliënt niet in (sub-)licentie gegeven worden (aan Derden), tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

21.3 De door RID geleverde Documentatie mag niet zonder voorafgaande toestemming van RID door de Cliënt worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van enige Derden worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op grond van het in de Overeenkomst beoogde gebruik. Voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van RID is niet vereist indien de Cliënt door of namens RID Documentatie aan leveranciers van hulpmiddelen dient te verstrekken ter verkrijging van het hulpmiddel dan wel aan Derden ter inzage dient geven op grond van een wettelijk voorschrift of het gebruik betreft in een klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure, of andere juridische procedure waarin ook RID of een aan RID verbonden Medewerker partij is. De Cliënt zal RID hiervan van te voren op de hoogte stellen.

21.4 RID is gerechtigd de Documentatie te voorzien van namen, (beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen, teneinde de herkomst en het verband met RID te kunnen herleiden.

21.5 RID vrijwaart de Cliënt van aanspraken op de door RID geleverde en/of verstrekte Documentatie met betrekking tot aanspraken op grond van inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten die in Nederland geldig zijn, mits de Cliënt (a) RID onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan RID. De Cliënt zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat RID in naam van de Cliënt verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Cliënt in de Documentatie heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, alsmede bij schending van deze Voorwaarden door de Cliënt.

21.6 Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Documentatie van RID inbreuk maakt op een aan Derden toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van RID een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal RID zo mogelijk ervoor zorgdragen dat de Cliënt de geleverde of verstrekte Documentatie kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor de Cliënt. Indien RID naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze ervoor kan zorgdragen dat de Cliënt het geleverde kan blijven gebruiken, zal RID het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. RID zal de keuze daartoe niet maken dan na overleg met de Cliënt. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van RID wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een Derde is uitgesloten.

22. Overdracht van rechten en verplichtingen

22.1 Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van RID is het de Cliënt niet toegestaan één of meer rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Derden.

22.2 De Cliënt zal de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan Derden uitbesteden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van RID.

22.3 Onder alle omstandigheden blijft de Cliënt aansprakelijk voor de tussen RID en de Cliënt tot stand gekomen Overeenkomst.

22.4 RID heeft het recht de rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst over te dragen aan een Derden nadat daarvoor toestemming is verkregen van de Cliënt.

23. Opzegging, opschorting en ontbinding

23.1 De Cliënt kan de Overeenkomst te allen tijde Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week. Bij opzegging door de Cliënt is elke vordering die RID op de Cliënt heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.

23.2 RID kan de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of opschorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van RID in de volgende gevallen:

 1. de Cliënt wordt in staat van faillissement verklaard;
 2. de Cliënt wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen;
 3. de Cliënt zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen;
 4. de Cliënt gaat over tot boedelafstand;
 5. er wordt beslag op (een gedeelte van) het vermogen van de Cliënt wordt gelegd;
 6. de Cliënt onder curatele wordt gesteld;
 7. de Cliënt anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
 8. de Cliënt komt te overlijden.

23.3 RID kan de Overeenkomst voorts zonder (nadere) ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of opschorten op grond van zwaarwegende redenen door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van RID. Onder zwaarwegende redenen wordt in ieder geval verstaan:

 1. dat de Cliënt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of de Voorwaarden ondanks een schriftelijke ingebrekestelling door RID niet nakomt;
 2. de Cliënt en/of zijn Wettelijk vertegenwoordiger weigert dan wel weigeren de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst;
 3. de Cliënt, diens Wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger(s) of anderen die bij Cliënt betrokken zijn zodanig gedrag vertoont dan wel vertonen jegens Medewerkers, vrijwilligers of andere Cliënten van RID, dat voortzetting van de Overeenkomst door RID redelijkerwijs niet meer van haar kan worden verlangd;
 4. dat RID geen vergoeding meer ontvangt van de gemeente voor de uitvoering van de overeengekomen Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling en de Cliënt deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
 5. indien de zorgvraag of de omstandigheden van de Cliënt naar het oordeel van RID dusdanig veranderen (bijvoorbeeld naar aanleiding van gebleken medische of psychosociale complicaties) dat niet meer van RID kan worden verlangd dat de Dyslexie- of Dyscalculiebehandeling plaatsvindt overeenkomstig de Overeenkomst dan wel overeenkomstig andere tussen RID en de Cliënt gemaakte afspraken;
 6. indien er naar het oordeel van RID sprake is van een verstoorde behandel- of zorgrelatie.

23.4 In de gevallen in het vorige artikel genoemd onder sub a tot en met f kan opzegging door RID tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken, tenzij dringende, aan de Cliënt onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst rechtvaardigen. RID informeert in dat geval de betrokken gemeente voor zover er sprake is van een betrokken gemeente.

24. Overig

24.1 Op iedere Overeenkomst tussen de Cliënt en RID en deze Voorwaarden (met inbegrip van dit artikel 1) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

24.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een tussen de Cliënt en RID gesloten Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag , locatie Den Haag, dan wel aan de rechtbank in het arrondissement waarbinnen de woonplaats van de Cliënt valt.