Kind met raketje op de rug

SpringKr8 | Bij dyslexie

Blijft je kind veel moeite houden met lezen en spellen? Dan is er mogelijk sprake van dyslexie. RID is specialist op dit gebied en helpt je kind graag.

Dyslexie of toch niet?

Als je kind moeite heeft met leren lezen of spellen, dan zal de leerkracht in de klas extra uitleg en passende oefenstof aanbieden. Helpt dit je kind niet voldoende vooruit, dan is het belangrijk dat er tijdig intensievere ondersteuning volgt. Vaak gebeurt dit in kleine groepjes buiten de klas (remedial teaching). Is de taalachterstand ernstig en hardnekkig, dan is er mogelijk sprake van dyslexie. Je kind kan dan bij ons terecht voor een diagnostisch onderzoek. Met een specialistische behandeling kunnen wij je kind vervolgens vooruit helpen, in vaardigheid én zelfvertrouwen.

Dyslexie: wat is dat eigenlijk?
Mensen met dyslexie hebben een hardnekkig probleem met het lezen of schrijven van woorden, of met beide. Wie dyslexie heeft, is niet minder intelligent dan iemand zonder dyslexie. Alleen werken de hersenen anders bij het koppelen van letters en klanken. Eén op de tien mensen heeft moeite met lezen en spellen, bij ongeveer 4 tot 7% is er sprake van dyslexie. Lees meer over de kenmerken van dyslexie.

Diagnostisch onderzoek

Met een gedegen onderzoek brengen wij de mogelijke verklarende factoren van de taal- of rekenachterstand bij je kind in beeld. Onze diagnostici geven je advies en handvatten voor een effectieve aanpak en de juiste hulp. Heeft je kind (ernstige) dyslexie, dan ontvangt je kind een verklaring en is het mogelijk een specialistische behandeling te volgen.

Kind thuis aan tafel

Een krachtige behandeling

Onze dyslexiebehandeling bevat alle technieken, waarvan bewezen is dat ze werken. Wij verwerken doorlopend nieuwe wetenschappelijke inzichten en innovaties in de behandeling. Zo kunnen wij je kind zo goed mogelijk helpen. Samen werken wij aan meer vaardigheid in én zelfvertrouwen bij het lezen en spellen.

Behandeling

Tarieven en vergoeding

Als je kind niet voldoet aan de voorwaarden voor een vergoeding van de onderzoeks- en behandelingskosten, dan kun je als ouder ervoor kiezen het onderzoek en de behandeling zelf te betalen.

De tarieven voor onze particuliere zorg per 1-1-2023 zijn:

  • Dyslexie diagnostiek € 1.209,60
  • CODE behandeling (per uur) € 93,00
kind in de klas

Dyslexie | In beeld en geluid

Download de brochure

Klik hieronder en bekijk de brochure voor onze dyslexie- en dyscalculiezorg.

Voorkant brochure dyslexie
kinderen en letters