jongen toont spierballen

Onze kwaliteit

Wij streven naar een krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind. Om dit mogelijk te maken hebben wij kwaliteit hoog in het vaandel staan.

De beste zorg

RID staat voor:

 • 100% geschikte behandellocaties
 • Ervaren, goed opgeleide behandelaars
 • Grote betrokkenheid van ouders bij de behandeling
 • Effectieve methodieken gebaseerd op wetenschappelijke inzichten

Onze locaties

Onze werkwijze kenmerkt zich door het streven naar de hoogste kwaliteit, altijd. Daarom voldoen al onze behandellocaties aan de door ons opgestelde criteria. Zo zullen wij nooit ‘op de gang behandelen’ of in een openbare ruimte ouders informeren over de voortgang van hun kind.

Naast de vaste RID-locaties openen wij steeds vaker behandellocaties binnen scholen, zodat meer kinderen ons makkelijker kunnen bereiken. Aan behandeling op een school stellen wij wel strikte voorwaarden. Zo vinden wij het erg belangrijk dat behandelingen plaatsvinden in een rustige ruimte met zo min mogelijk afleiding. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het contact met de ouders, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de begeleiding thuis.

hinkelende kinderen

Certificering

 • ISO 9001:2015 certificering: Wij hechten veel waarde aan continue verbetering en volgen de internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen.
 • NKD certificering: Wij zijn aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Naast de reguliere NKD-certificering, beschikken wij over excellenties op het gebied van Praktijk, Beleid, Opleiding en Wetenschap. Lees meer
logo's

Onze cliëntenraad

Onze cliëntenraad, actief sinds 1 januari 2015, bestaat op dit moment uit 3 leden. Het doel van de cliëntenraad is om binnen het kader van de doelstellingen van de instelling de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De cliëntenraad bevordert naar vermogen de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken in de eigen leef-, behandel- of begeleiding omgeving, op de verschillende niveaus binnen de instelling. De cliëntenraad heeft op elke hoofdvestiging een ideeënbus staan. Heb jij een leuk idee voor RID? Laat het ons weten.

meisje met hartje

Cliënttevredenheid

RID hecht er veel waarde aan om voortdurend te werken aan een verbetering van de kwaliteit van het zorg- en dienstverleningsproces. RID voert daarom elk jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit met anonieme landelijke vragenlijsten voor dyslexiezorg (NKD vragenlijsten).

Klachtenreglement

Het klachtenreglement van RID is opgesteld conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) die sinds 2016 specifieke eisen stelt aan de behandeling van klachten van cliënten. Het meest actuele klachtenreglement is vastgesteld in 2020. en is een onderdeel van het klachtenbeleid binnen RID. Dit beleid heeft als doelstelling om klachten op een zo laag mogelijk niveau af te handelen.

Meer informatie over het indienen van een klacht vind je in het klachtenreglement. Een klacht indien kan via het meldformulier. Je kunt je hierbij richten tot de interne klachtencommissie van RID. De interne klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter: Dhr. R. Reij
 • Secretaris: Mw. C. Boekhorst

Voor een onafhankelijk oordeel kun je je richten tot de externe klachtencommissie:

 • Voorzitter: Dhr. Mr. R. Torn
 • Lid: Dhr. B. Spijkers, GZ-psycholoog van Praktijk Barend Spijkers
 • Secretaris: Mw. A. Groeliker-Kock

Bekijk het Klachtenjaarverslag 2021

meisje steekt vingers op