Kind doet breuken

SpringKr8 | Dyscalculieonderzoek

Wanneer er op school (al langere tijd) zorgen zijn over de rekenontwikkeling van je kind, kun je bij ons terecht voor een onderzoek naar dyscalculie. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek volgt een advies voor de best passende hulp.

Direct aanmelden

Onderzoek: hoe gaat dat?

Als ouder wil je graag dat je kind meekomt met het niveau van de klas. Je kunt je dan ook ongerust maken als je kind niet vooruit gaat, ondanks extra ondersteuning op school. Hoe kunnen wij je helpen als je dyscalculie vermoedt bij je kind? Bekijk de video.

Van aanmelding tot onderzoek

Veel ouders ervaren de stappen voorafgaand aan een onderzoek en eventuele specialistische hulp als lastig. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Je wilt je kind zo snel mogelijk helpen, maar het is wel belangrijk dat ook op school eerst voldoende ondersteuning is geboden. Je kunt je kind online aanmelden voor een onderzoek.

Om dyscalculie te kunnen vaststellen (diagnostiek) zijn de volgende zaken van belang:

 • De ernst van het rekenprobleem moet worden aangetoond. Wij doen hiervoor verschillende rekentesten.
 • Aantonen van de hardnekkigheid van het rekenprobleem. Hiervoor wordt informatie van school opgevraagd: is er voldoende hulp aangeboden voor een langere tijd, en heeft deze inderdaad niet het gewenste effect gehad?
 • Verstoring van de basis van het rekenen (het getalinzicht, het inzicht in rekenprocedures). Wij nemen taken af die het getalinzicht testen, en kijken bij de rekentaken niet alleen naar hoeveel sommen je kind oplost, maar ook hoe die sommen opgelost worden.
 • Uitsluiten van andere oorzaken. Wij onderzoeken daarom onder andere ook het IQ, het gedrag en het geheugen. Al deze informatie is nodig om vast te stellen of er wel of geen sprake is van dyscalculie. Alleen het vaststellen van een rekenachterstand is niet genoeg voor een diagnose, omdat er meer mogelijke oorzaken een rol kunnen spelen.

Wanneer aanmelden?

Je kunt je kind online aanmelden voor een onderzoek als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Je kind zit minimaal in de tweede helft van groep 4
 • Je kind heeft aanhoudende D-of E-scores op rekenen
 • Intensieve hulp op school leidt niet tot verbetering. Onder intensieve hulp wordt verstaan:
  • Minimaal 6 maanden, 1 uur per week (bovenop reguliere rekentijd)
  • Individueel of in kleine groep
  • Concrete materialen ingezet om begrip te vergroten
  • Gebruik van (remediërende) methodes die passen bij problematiek van het kind
 • Je kind vertoont kenmerken van mogelijke dyscalculie

Wij beoordelen na aanmelding ook of je aanmelding aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet. Onderzoek naar en behandeling van dyscalculie komt doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding door gemeenten.

Tarief diagnostisch onderzoek dyscalculie (per 1-5-2023): € 1.260,-

Kind thuis aan tafel

Mogelijke uitkomsten

Uit het dyscalculieonderzoek kunnen 2 mogelijke uitkomsten komen:

 • Dyscalculie: Als blijkt dat je kind dyscalculie heeft, wordt er advies gegeven over verdere begeleiding op school of een kind start een behandeling bij RID.
 • Geen dyscalculie: Als er geen sprake is van dyscalculie of als dit niet met zekerheid vastgesteld kan worden, kan toch -indien gewenst en zinvol geacht- een aangepaste vorm van begeleiding opgestart worden.
Kind thuis aan tafel
kinderen en begeleider