meisje krijgt uitleg

Privacy statement | RT

Wie zijn wij?

Wij zijn RID (voluit Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V), gevestigd aan de Jansbinnensingel 1, 6811 AJ in Arnhem.

Bij RID willen wij kinderen met lees-, spelling en rekenproblemen de beste zorg bieden met onze bewezen effectieve behandeling. Zo streven wij naar de beste kansen voor iedereen en maken wij de weg vrij voor talent.

Om deze zorg te kunnen leveren, verwerken wij veel (persoons)gegevens van kinderen en hun ouders. Dit doen wij conform de geldende privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij vinden het belangrijk dat wij op een juiste manier met deze gegevens omgaan en spannen ons in om de vertrouwelijkheid van uw informatie en (persoons)gegevens te waarborgen.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die RID verwerkt wanneer uw kind Remedial Teaching krijgt aangeboden op school. In dit Privacy Statement vindt u meer informatie over de persoonsgegevens die wij daarvoor verzamelen en verwerken en welke rechten u heeft.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van onze andere vormen van dienstverlening verwijzen wij naar de betreffende Privacy Statements op onze website.

Welke gegevens verwerken we van u?

In het kader van het bieden van Remedial Teaching aan uw kind, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Leerresultaten

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waaronder:

 • Het bijhouden van een voortgangsanalyse
 • Het opstellen van een handelingsplan

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van deze doeleinden en voor zover wij ons kunnen baseren op een rechtsgrondslag voor de verwerkingen. In dit geval betreft dit onze overeenkomst met de school van uw kind. Indien nodig zullen wij u vragen om uw voorafgaande toestemming voor een specifieke verwerking.

Met wie delen we uw gegevens?

Wanneer wij via de school Remedial Teaching bieden aan uw kind, zijn er buiten de school en het RID geen externe partijen met wie deze gegevens gedeeld worden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is bewaren wij zolang als noodzakelijk is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld. Na afloop van een Remedial Teaching traject verwijderen wij deze gegevens of bewaren we ze nog geanonimiseerd voor het verbeteren van de kwaliteit van onze behandelingen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Zeker aangezien een groot deel van de gegevensverwerkingen binnen RID betrokkenen onder de 16 jaar betreft, is het goed beveiligen en voorkomen van misbruik hiervan van cruciaal belang. Daarom nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen en onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of verstrekking van, inbreuk op of onbevoegde toegang tot deze gegevens te voorkomen. Zo is de toegang tot uw gegevens beperkt tot medewerkers voor wie het noodzakelijk is om hun taken uit te kunnen voeren en passen we verschillende gradaties van toegangsbeveiliging toe, afgestemd op de gevoeligheid van de gegevens. Daarnaast houden onze interne Functionaris Gegevensbescherming en Privacy Officer scherp toezicht op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht er onverhoopt toch een incident plaatsvinden, dan zijn wij daarop voorbereid door een specifieke procedure voor het melden en beoordelen van potentiële datalekken. Indien nodig zullen we het datalek ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien het datalek mogelijk een hoog risico inhoudt voor u als Betrokken zullen we u ook rechtstreeks informeren.

Uw rechten als betrokkene

In de AVG is opgenomen dat u als betrokkene bepaalde rechten heeft om controle uit te oefenen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht om:

 • inzage te krijgen in persoonsgegevens die wij van u bewaren (recht van inzage);
 • onjuiste persoonsgegevens te rectificeren en, met inachtneming van het doeleinde voor de verwerking van de persoonsgegevens, te verzekeren dat deze compleet zijn (recht op rectificatie);
 • uw persoonsgegevens te verwijderen, voor zover toegestaan door de wet (recht op gegevenswissing, recht op vergetelheid);
 • onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken voor zover toegestaan door de wet (recht op beperking van de verwerking);
 • uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover mogelijk (recht op dataportabiliteit);
 • bezwaar te maken tegen elke vorm van verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (recht van bezwaar).

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een verzoek in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming. We zullen binnen een maand op uw verzoek reageren en nemen contact met u op als we aanvullende informatie van u nodig hebben om uw verzoek in behandeling te nemen of om uw identiteit te verifiëren.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen over de wijze waarop het RID met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van RID via privacy@rid.nl.

Wij zijn toegewijd om samen met u een goede oplossing te vinden voor uw vraag of klacht. Als u echter van mening bent dat wij u niet naar tevredenheid konden helpen met uw vraag of klacht, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Actualisatie van dit statement

Dit Privacy Statement is voor het laatst herzien op 15-08-2023 en wordt bijgewerkt indien er wijzigingen plaatsvinden in de verwerking van persoonsgegevens of de relevante wet- en regelgeving.

Naar onze privacy statement voor de zorg

Naar onze privacy statement voor het onderwijs