Behandeling dyscalculie zonder diagnostisch onderzoek, kan dat?

Dyscalculie
18 oktober 2022
RID auteur
RID
kind met telraam

Om in aanmerking te komen voor een onderzoek naar dyscalculie is het, net als bij dyslexie, noodzakelijk dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan die te maken hebben met ernst, hardnekkigheid en aard van de rekenproblemen. Maar wat nu als je een leerling op school hebt die niet helemaal voldoet aan deze voorwaarden, maar wel ernstige rekenproblemen heeft en hier ook veel hinder van ondervindt? Bijvoorbeeld een leerling die de basis van het rekenen wel lijkt te beheersen, maar naarmate de stof complexer wordt steeds meer moeite heeft om de les bij te benen? Deze leerlingen vallen nu vaak buiten de boot, terwijl zij wel goed zouden kunnen profiteren van gerichte externe begeleiding.

Behandeling zonder diagnostisch onderzoek bij RID

Om te zorgen dat alle leerlingen met rekenproblemen zo goed mogelijk geholpen worden is het ook mogelijk een individueel begeleidingstraject te starten zonder dat hier een diagnostisch onderzoek aan vooraf gaat. Hierbij wordt bij aanvang van het traject 2-3 behandelingen besteed aan een kort rekenonderzoek, waarbij de sterktes en zwaktes van een leerling op rekengebied in kaart gebracht worden om zo een beeld te krijgen van het startniveau en in te schatten welk type begeleidingstraject het beste past bij de leerling. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van rekentoetsen en observatieopdrachten. Als uit het onderzoek, de observaties en testgegevens tijdens het behandeltraject naar voren komt dat er sprake zou kunnen zijn van dyscalculie, kan op een later tijdstip eventueel alsnog een diagnostisch onderzoek plaatsvinden.

Elke leerling met rekenproblemen kan geholpen worden, niet alleen leerlingen die in aanmerking komen voor een dyscalculieonderzoek."

Hoe ziet het individuele begeleidingstraject eruit?

De inhoud van het begeleidingstraject hangt af van de vraag vanuit ouders en school en de uitkomsten van het rekenonderzoek. Als uit het rekenonderzoek blijkt dat de basis van het rekenen (getal- en rekeninzicht, basis rekenbewerkingen) niet voldoende ontwikkeld is, dan zal een traject gestart worden waarbij veel aandacht zal gaan naar het versterken van die basis, en van daaruit zal dan verder opgebouwd worden.

Als daarentegen blijkt dat de de leerling voornamelijk moeite heeft met specifieke, meer complexe rekenvaardigheden (bijvoorbeeld deelsommen, breuken, verhoudingen) dan kan het traject zo ingericht worden dat deze deelvaardigheden versterkt worden. Uiteraard speelt hierbij ook de hulpvraag vanuit school en ouders een grote rol, in overleg zal worden beslist waar de accenten komen te liggen.

De vorm van de behandeling is in beide gevallen hetzelfde: één keer per week een individuele behandelsessie (op een RID-locatie of online) en 5 keer per week thuis oefenen met een combinatie van computer oefeningen, papieren oefeningen en door RID verschaft materiaal.

Oefenmaterialen

Hulp mogelijk voor alle leerlingen

Elke leerling met rekenproblemen kan geholpen worden, niet alleen leerlingen die in aanmerking komen voor een dyscalculieonderzoek. Het starten van een behandeltraject zonder diagnostisch onderzoek heeft zin als ouders (en school) vooral op zoek zijn naar goede ondersteuning en op het moment zelf minder geïnteresseerd zijn in de oorzaken van de rekenproblemen (op een later moment kan eventueel wel nog een onderzoek plaatsvinden).

Er zijn ook veel situaties waarin het beter is om wél eerst een diagnostisch onderzoek te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld in situaties waarin school en ouders in eerste instantie vooral op zoek zijn naar een verklaring voor de rekenproblematiek. In zo’n geval is een diagnostisch onderzoek noodzakelijk, omdat hierbij ook gekeken wordt naar mogelijke oorzaken van de rekenproblematiek. Onze specialisten bespreken graag samen de mogelijkheden om te beslissen welke route de beste optie is voor een leerling.

Meer weten?

Als je kind moeite heeft met leren rekenen, dan zal de leerkracht in de klas extra uitleg en passende oefenstof aanbieden. Helpt dit je kind niet voldoende vooruit, dan is het belangrijk dat er tijdig intensievere ondersteuning volgt. Vaak gebeurt dit in kleine groepjes buiten de klas (remedial teaching). Is de rekenachterstand ernstig en hardnekkig, dan is er mogelijk sprake van dyscalculie (rekenen). Je kind kan dan bij RID terecht voor een diagnostisch onderzoek en een behandeling.

meisje oefent met ouder

Verder lezen