Veelgestelde vragen

Ouders
Scholen
Verwijzers
Middelbare scholieren
Volwassenen

IQ-onderzoek

Wat is het doel van een IQ-onderzoek?

 Het IQ onderzoek is gericht op het meten van de intellectuele vaardigheden van de leerling. 

Mogelijke hulpvragen van ouders en/of scholen m.b.t. de aanvraag van IQ onderzoek: 

 • Wat zijn de cognitieve capaciteiten van ons kind/deze leerling?
 • Wat zijn de sterke en zwakke kanten binnen de intelligentie van ons kind/deze leerling?
 • Op welk intelligentieniveau functioneert ons kind/deze leerling en hoe is zijn/haar profiel opgebouwd?
 • Is ons kind/deze leerling hoog begaafd?
 • Is er bij ons kind/deze leerling sprake van een moeilijk lerend intelligentieniveau?
 • Ten opzichte van groepsgenoten presteert ons kind/deze leerling boven/onder het gemiddelde, maar op welk niveau zit hij/zij qua intelligentie?
 • Heeft ons kind/deze leerling de intellectuele capaciteiten om naar het VMBO-tl/HAVO/VWO te kunnen?
 • Heeft ons kind/deze leerling voldoende cognitieve capaciteiten om naar een Leonardo school te gaan? 
Hoe oud moet mijn kind zijn voor een IQ-onderzoek?

 Het onderzoek kan worden afgenomen bij kinderen van 6 tot en met 16 jaar. 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor IQ onderzoek?

Via deze pagina kunt u zichzelf of uw kind online aanmelden voor een IQ-onderzoek.

Heeft u onze hulp nodig?
Een aanmelding is kosteloos en vrijblijvend. Wij voorzien u bij twijfel graag van een passend advies, mocht u nog niet zeker weten welke zorg het beste past bij de situatie. Indien er iets niet duidelijk is, dan helpen we u graag via aanmelden@rid.nl of 085-7600175.

Wat zijn de kosten van een IQ-onderzoek?

De kosten voor een IQ-onderzoek zijn 586,80 euro.

Wat zijn de stappen bij een IQ-onderzoek?

Na aanmelding ontvang je als ouder een aanmeldpakket met o.a. een oudervragenlijst en toestemmingsverklaring. Na ontvangst terug van deze ingevulde formulier plannen wij het onderzoek inclusief een telefonische intake van 30 minuten bij een van onze onderzoekers. In dit gesprek wordt ook de werkwijze en inhoud van het onderzoek toegelicht. Na het onderzoek nemen wij contact op voor de resultaten en geven wij gericht advies voor evt. verdere begeleiding.

Dyslexie

Kan er bij een kind met alleen spellingproblemen ook sprake zijn van dyslexie?

Ja dat kan, onderzoek en behandeling bij deze kinderen kan echter niet plaatsvinden binnen de vergoedingsregeling. Wij hanteren de volgende tarieven.

 

Wat moet ik doen als ik mijn dyslexieverklaring kwijt ben?

Er kan een mail gestuurd worden naar de vestiging waar het onderzoek heeft plaats gevonden met de volgende gegevens: naam- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres en behandeljaar. De dyslexieverklaring zal dan opgezocht worden en ondertekend worden. Daarna wordt deze per mail opgestuurd. Het e-mailadres is de naam van de hoofdlocatie gevolgd door @rid.nl.

Dyscalculie

Wanneer heeft een kind rekenproblemen en wanneer spreek je van dyscalculie?

Lang niet alle kinderen met rekenproblemen hebben ook dyscalculie. Rekenproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben. Soms hebben kinderen op school bepaalde stof niet goed begrepen waardoor de basis niet goed gelegd is. Soms is er sprake van andere problemen, zoals aandachtsproblemen of dyslexie, die ervoor zorgen dat de rekenontwikkeling niet goed verloopt. Om dyscalculie vast te stellen is het daarom nodig om een uitgebreid onderzoek in te gaan. Als ouder of school kun je alvast op de volgende punten letten:

 • Is het probleem hardnekkig? Blijven de problemen bestaan ondanks veel extra hulp op school?
 • Zijn de problemen ernstig en langdurend? Is bijvoorbeeld meerdere keren achter elkaar een onvoldoende score behaald op het leerling volgsysteem?
 • Zijn de rekenproblemen opvallend wanneer gekeken wordt naar de verdere ontwikkeling van het kind?
 • Zijn de rekenproblemen breed en betreffen ze ook de basis van het rekenen? Dus niet alleen complexe rekenvaardigheden, zoals procenten en breuken of meetkunde, maar juist ook vaardigheden als relatief simpele optel- en aftreksommen?
 • Is er sprake van een moeizaam rekenbegrip, bijvoorbeeld wat houdt een som als 4×5 eigenlijk in, hoe los ik een som als 15-7 op?
 • Is er sprake (geweest) van problemen met het getalinzicht: wat is meer/minder, waar hoort een getal op een getallenlijn, vooruit- en terugtellen?

Als op het grootste deel van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord wordt dan kan het raadzaam zijn contact op te nemen met RID.

Komen dyscalculie en dyslexie vaker samen voor?

Kinderen met dyslexie hebben wel vaker rekenproblemen (30-40% van de kinderen met dyslexie heeft ook enige vorm van rekenproblemen). Soms betreft dit bijvoorbeeld alleen het lezen en schrijven van grote getallen en het automatiseren van de tafeltjes. In zo’n geval spreken we niet van een specifieke rekenstoornis: de rekenproblemen zijn dan een gevolg van de dyslexie. Echter, bij een deel van de kinderen met dyslexie (10-20%) is er meer aan de hand. De rekenproblemen zijn dan veel breder dan alleen automatiseringsproblemen, het rekenbegrip is verstoord en er is weinig inzicht in getallen. In zo’n geval spreek je dan van dyscalculie.

Kan dyscalculie eigenlijk wel vastgesteld worden?

Net als dyslexie kan dyscalculie na een uitgebreid diagnostisch onderzoek zeker vastgesteld worden. Het komt wel eens voor dat de diagnose moeilijk te stellen is, omdat bijvoorbeeld de hulp op school nog niet voldoende geweest is om de hardnekkigheid vast te stellen. Of omdat er meerdere factoren meespelen die de rekenproblemen kunnen verklaren. In zo’n geval zullen wij school en ouders zo goed mogelijk adviseren over een mogelijk vervolgtraject.

Is dyscalculie eigenlijk wel te behandelen?

Hoewel kinderen met dyscalculie vaak een hardnekkig rekenprobleem hebben, kunnen de rekenvaardigheden van kinderen met dyscalculie zeker verbeterd worden als er op de juiste manier structureel aan gewerkt wordt. Vaak gaat de aanbieding van de leerstof op school voor deze leerlingen veel te snel. Doordat zij de basis missen kunnen zij meer complexe rekenvaardigheden ook niet eigen maken. Door juist terug te gaan naar het begin en dan langzaam op te bouwen kan die basis verstevigd worden. Zij kunnen dan op school ook beter meekomen en hun zelfredzaamheid wordt vergroot (denk bijvoorbeeld aan geld rekenen en klokkijken).

Waarom zijn er nog geen landelijke afspraken over het vergoeden van dyscalculie?

Het vergoeden van dyslexie heeft ook een aantal jaren geduurd. Dit omdat er nog onderzocht moest worden wat de impact van dyslexie is op jongere en latere leeftijd. Toen dit duidelijk was is er een vergoeding gekomen. Voor dyscalculie zijn zij ook bezig met onderzoeken. Er is al steeds meer bekend over wat de impact van dyscalculie is op jongere en latere leeftijd. Vroeger werd er gedacht dat je als iemand was met dyscalculie, je met een rekenmachine heel ver kwam. Nu is wel gebleken dat dit niet zo is. Als je niet weet hoe je de som moet oplossen, heeft een rekenmachine geen zin. In 2011 is er een protocol voor dyscalculie en wordt er steeds meer aandacht aan besteed. Je ziet ook veranderingen bij de gemeenten en scholen. Zij vergoeden steeds vaker een dyscalculietraject ondanks dat zij dit niet verplicht zijn en er geen vergoedingsregeling is. Toch is het nog een lopend project en is er nog geen besluit genomen of dyscalculie vergoed gaat worden.

 

Wat moet ik doen als ik mijn dyscalculieverklaring kwijt ben?

Er kan een e-mail gestuurd worden naar de vestiging waar het onderzoek heeft plaats gevonden met de volgende gegevens: naam- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres en behandeljaar. De dyscalculieverklaring zal dan opgezocht worden en ondertekend worden. Daarna wordt deze per e-mail opgestuurd. Het mailadres is de naam van de hoofdlocatie gevolgd door @rid.nl.

Keuze zorgaanbieder

Hoe kan ik mijn kind aanmelden bij het RID?

Via deze pagina kunt u zichzelf of uw kind online aanmelden voor onderzoek, behandeling of training met betrekking tot dyslexie/taal, dyscalculie/rekenen, gecombineerd onderzoek (dyslexie/dyscalculie) of IQ-onderzoek.

Let op (voor dyslexie):

Woon je in de regio Noord-Veluwe? Dan graag aanmelden via Loket Dyslexie.

Woon je in de regio Achterhoek? Dan geldt een andere aanmeldroute, lees hier meer over.

Heeft u onze hulp nodig?
Een aanmelding is kosteloos en vrijblijvend. Wij voorzien u bij twijfel graag van een passend advies, mocht u nog niet zeker weten welke zorg het beste past bij de situatie. Indien er iets niet duidelijk is, dan helpen we u graag via aanmelden@rid.nl of 085-7600175.

 

Zijn er wachtlijsten bij RID?

Het kan zijn dat er voor een bepaalde vestiging een wachtlijst is. Dit communiceren wij duidelijk naar ouders als dit aan de orde is. Soms wordt een deel van de wachttijd ook veroorzaakt doordat er gewacht moet worden op de toestemming vanuit de gemeente. Hier kan RID weinig invloed op uitoefenen. Ouders kunnen deze wachttijd soms verminderen door de aanvraag goed in de gaten te houden en bij vertraging contact te zoeken met de desbetreffende gemeente.

Bij RID streven we ernaar de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wachttijden voor diagnostiek of behandeling variëren afhankelijk van de periode van het schooljaar. Op onze website kun je de actuele wachtlijst per behandellocatie bekijken of neem telefonisch contact met ons op.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een zorgaanbieder?

Het is belangrijk om op verschillende punten te letten:

 • Alle zorgaanbieders (dyslexiezorg) moeten werken volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0 voor de zorg.
 • Daarnaast is het belangrijk dat een aanbieder is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).
 • Ook het wetenschappelijk kunnen aantonen van de effecten van de behandeling is essentieel.
 • Kies een zorgaanbieder waarbij je een goed gevoel hebt.
 • Aanvullend kunt u kijken naar de mening van eerdere cliënten. RID doet regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek.
Wie bepaalt bij welk instituut een kind wordt onderzocht en behandeld?

Ouders en kinderen hebben keuzevrijheid. Zij mogen zelf kiezen bij welke aanbieder zij zich willen aanmelden. Het is wel belangrijk dat een dyslexiezorgaanbieder een contract heeft met de gemeente waarin het kind woonachtig is. Daarnaast is het belangrijk dat een aanbieder is aangesloten bij een kwaliteitsinstituut zoals het NKD (Nederlands kwaliteitsinstituut Dyslexie). Ook het wetenschappelijk kunnen aantonen van de effecten van de behandeling is essentieel.

Kosten en vergoeding

Wanneer komt een kind in aanmerking voor vergoede zorg?

Het RID heeft contracten met bijna alle gemeenten. Onderzoek naar dyslexie wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door de gemeente:

• Leeftijdscriterium: de aanmelding voor het onderzoek moet voor de 13e verjaardag gedaan zijn, en een kind moet nog op de basisschool zitten.
• Het effect van begeleiding op school: geen of te weinig vooruitgang, ondanks extra begeleiding op school met een betrouwbare methode (remediatie).
• De ernst van de leesproblemen. Op school moeten de leesprestaties van het kind E (V-) scores zijn (bij de zwakste 10%) op drie opeenvolgende meetmomenten.
• School en ouders ondersteunen het vermoeden dat het zou kunnen gaan om ernstige dyslexie.

Tijdens de screening toetsen wij of een kind in aanmerking komt voor vergoed onderzoek. Deze screening is kosteloos, ook als blijkt dat een kind niet in aanmerking komt voor vergoeding. Wanneer de uitkomst van het vergoede onderzoek ernstige dyslexie is, dan krijgt een kind een dyslexieverklaring en wordt behandeling vergoed. Bij de diagnose dyslexie (dus niet ernstig) krijgt een kind wel een dyslexieverklaring, maar wordt behandeling niet vergoed.

 

 

 

Door wie wordt bepaald of mijn kind recht heeft op vergoeding?

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de vergoeding van dyslexiezorg. Sommige gemeentes beoordelen zelf het leesdossier, andere gemeentes besteden dit uit aan de zorgaanbieder (bv. RID). Als u wilt weten wat de afspraken zijn binnen uw gemeente kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging.

Kan ik met een doorverwijzing van de huisarts een vergoeding krijgen?

Nee, hiermee krijgt u geen vergoeding. De vergoedingen worden geregeld door de gemeente en hiervoor moet aan bepaalde eisen voldaan worden.

Kan achteraf blijken dat het dyslexieonderzoek toch niet vergoed wordt?

Nee. Wanneer aan de voorwaarden* van vergoede diagnostiek is voldaan, blijft de diagnostiek vergoed, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. Of ook de behandeling vergoed wordt, is wel afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Wanneer de uitkomst van het vergoede onderzoek ernstige dyslexie is, dan krijgt een kind een dyslexieverklaring en wordt behandeling vergoed. Bij de diagnose dyslexie (dus niet ernstig) krijgt een kind wel een dyslexieverklaring, maar wordt behandeling niet vergoed.

*Voorwaarden:

Het RID heeft contracten met bijna alle gemeenten. Onderzoek naar dyslexie wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door de gemeente:

• Leeftijdscriterium: de aanmelding voor het onderzoek moet voor de 13e verjaardag gedaan zijn, en een kind moet nog op de basisschool zitten.
• Het effect van begeleiding op school: geen of te weinig vooruitgang, ondanks extra begeleiding op school met een betrouwbare methode (remediatie).
• De ernst van de leesproblemen. Op school moeten de leesprestaties van het kind E (V-) scores zijn (bij de zwakste 10%) op drie opeenvolgende meetmomenten.
• School en ouders ondersteunen het vermoeden dat het zou kunnen gaan om ernstige dyslexie.

Andere problematiek:
Als er sprake is van een andere problematiek (co-morbiditeit), dan moet deze problematiek onder controle zijn, zodat deze het onderzoek en de behandeling niet beïnvloedt. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met ons.

Waarom komen alleen kinderen met ernstige dyslexie in aanmerking voor de vergoedingsregeling?

De vergoedingsregeling richt zich op de leerlingen die de meeste hinder ondervinden van hun problemen met het lezen bij het volgen van onderwijs. Het gaat om leerlingen waarbij sprake is van een forse achterstand in de ontwikkeling van het lezen, maar waarbij ook gerichte, extra begeleiding op school onvoldoende verbetering oplevert. Deze groep van kinderen met een vermoeden van ernstige dyslexie is het meest gebaat bij diagnostiek en eventueel behandeling in de gezondheidszorg. Het is aan de diagnosticus om te bepalen of er sprake is van ‘ernstige’ dyslexie (zie Kwaliteitsinstituut NKD, www.nkd.nl). Meer informatie over de criteria voor vergoeding. 

Mijn kind heeft al een dyslexieverklaring, heeft hij/zij automatisch recht op vergoede zorg? 

De beoordelingscriteria (‘beoordelen/wanneer wel of niet vergoede diagnostiek) zijn:

 • Leeftijdgrens 7 tot 13 jaar:
  Onderzoek wordt vergoed bij kinderen die op 1 januari nog geen 13 jaar zijn en het basisonderwijs volgen;
 • Het effect van begeleiding op school:
  De school biedt eerst circa 6 maanden (3 keer à 20 minuten per week) extra begeleiding met een betrouwbare methode. Als er geen of te weinig vooruitgang is behaald, komt u in aanmerking voor vergoed onderzoek;
 • De ernst van de lees- en spellingproblemen:
  Op school moeten de leesprestaties van het kind E-scores zijn (bij de zwakste 10%). Ook mogen de leesprestaties D-scores zijn (bij de laagste 16%), maar dan moeten de spellingprestaties E-scores zijn (bij de zwakste 10%);
 • Andere problematiek:
  Als er sprake is van een andere problematiek (co-morbiditeit), dan moet deze problematiek onder controle zijn, zodat deze het onderzoek en de behandeling niet beïnvloedt. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met ons.

De beoordelingscriteria (‘beoordelen/wanneer wel of niet vergoede behandeling):

Behandeling wordt onder voorwaarden vergoed door de gemeente:

 • Leeftijdgrens 7 tot 13 jaar:
  Behandeling wordt vergoed bij kinderen die op 1 januari 2013 nog geen 13 jaar zijn en het basisonderwijs volgen;
 • De ernst van de lees- en spellingproblemen:
  De leesprestaties van het kind moeten E-scores zijn (bij de zwakste 10%). Ook mogen de leesprestaties D-scores zijn (bij de laagste 16%), maar dan moeten de spellingprestaties E-scores zijn (bij de zwakste 10%);
 • Andere problematiek:
  Als er sprake is van een andere problematiek (co-morbiditeit), dan moet deze problematiek onder controle zijn, zodat deze het onderzoek en de behandeling niet beïnvloedt. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met ons.
 • Op de dyslexie indicatoren vallen minimaal 2 testprestaties in de laagste 10%:
letter-klankkoppeling: nauwkeurigheid/ snelheid
klankverwerking: nauwkeurigheid /snelheid
snel benoemen: letters: snelheid
cijfers: snelheid
 • Geen alternatieve verklaringen en positief behandeladvies
  Wanneer er geen andere verklaringen voor de lees- en spellingproblemen zijn en de onderzoeker geeft een positief behandeladvies, dan wordt behandeling vergoed. Het behandeladvies is onder andere afhankelijk van de motivatie van zowel de ouder als het kind.
Kan een kind met dyslexie én ADHD in aanmerking komen voor vergoede behandeling?

Ja, dat kan. Volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 3.0 en de Leidraad Ernstige Dyslexie: Doorverwijzing van onderwijs naar zorg is het mogelijk om ook leerlingen met bijkomende problemen (we noemen dit ook wel co-morbide problemen) aan te melden voor vergoed dyslexieonderzoek. Tijdens dit onderzoek brengt de diagnosticus het hele plaatje in beeld en zal op basis hiervan bepalen op welke manier de leerling het beste geholpen kan worden.

Worden compenserende hulpmiddelen ook vergoed?

Nee, programma’s zoals Kurzweil of Sprint worden niet vergoed en moeten particulier aangeschaft worden. RID verkoopt deze hulpmiddelen niet.

Zijn er kosten verbonden aan de dossierbeoordeling (screening)?

Tijdens de dossierbeoordeling (screening) toetsen wij of uw kind in aanmerking komt voor vergoed dyslexieonderzoek. Deze screening is het eerste onderdeel van het totale diagnostische onderzoek.
Als uit de screening blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek, wordt het volledige onderzoek betaald door de gemeente.
Als blijkt dat uw kind niet in aanmerking komt voor vergoed onderzoek en u wilt een niet-vergoed onderzoek laten uitvoeren, dan zijn de totale onderzoekskosten voor u als ouder.
Als blijkt dat uw kind niet in aanmerking komt voor vergoed onderzoek en u wilt geen onderzoek laten uitvoeren, dan neemt RID de kosten van de screening voor haar rekening. In dit geval betaalt u dus niet voor de screening.

Wordt dyscalculiezorg vergoed?

Helaas zijn er landelijk nog geen afspraken gemaakt over het vergoeden van dyscalculiezorg. Onderzoek en behandeling vindt nu nog plaats op particuliere basis.

In een aantal gemeenten in Nederland wordt het dyscalculieonderzoek wel vergoed. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met de dichtstbijzijnde vestiging in uw woonplaats.

 

Diagnostiek en onderzoek

Kan ik op elke vestiging terecht voor onderzoek?

Nee, de onderzoeken worden voornamelijk afgenomen op de RID-hoofdlocaties. Op de overige vestigingen zullen vooral behandelingen worden gegeven.

Volgens de school voldoet mijn kind niet aan de criteria voor een dyslexieonderzoek, maar ik denk toch dat er sprake is van dyslexie. Wat kan ik nu doen?

Binnen iedere vestiging is een onderwijsadviseur werkzaam, deze onderhoudt de contacten met scholen in de regio. Indien nodig kan de adviseur contact opnemen met uw school om het dossier in te zien. Neem hiervoor contact op met dichtstbijzijnde vestiging.

Welke stappen moet ik ondernemen als ik een niet vergoed onderzoek en behandeling wil laten afnemen?

U kunt uw zoon/dochter digitaal aanmelden via onze website, maar u kunt ook telefonisch contact opnemen met de desbetreffende vestiging. Zij zullen u in contact brengen met een orthopedagoog. Deze kan dan beoordelen of er een vermoeden van dyslexie/dyscalculie is en of onderzoek zinvol is.

Kan een kind meteen bij RID behandeld worden, als het diagnostisch onderzoek ergens anders heeft plaatsgevonden?

Dit is niet automatisch het geval. Dit hangt onder andere af van de gebruikte onderzoeksmethode en de inhoud van het onderzoeksverslag. De onderzoeker moet voldoende inzicht kunnen krijgen of het onderzoek gedegen is uitgevoerd en ook hebben we voldoende informatie nodig over het kind. Als er meer behoefte is aan informatie over of het uitgevoerde diagnostisch onderzoek volstaat, dan kan RID dat verstrekken. Dan beoordelen we vrijblijvend of het uitgevoerde onderzoek afdoende is of dat aanvullend onderzoek nodig is. Of het een vergoede behandeling betreft hangt af van de ernst van de problematiek. Dit wordt bepaald door de gemeente.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden voor een dyscalculieonderzoek?

Indien de school kan aantonen dat er herhaaldelijk onvoldoende scores behaald worden voor het rekenen ondanks het bieden van minimaal een half jaar intensieve hulp op zorgniveau 3. Wanneer een kind bij ons wordt aangemeld voor een dyscalculieonderzoek, zal er meestal eerst contact met de ouders worden opgenomen door een dyscalculiespecialist. Dit om de klachten door te nemen en een goed advies te kunnen geven of onderzoek zinvol is en of er een vermoeden is van dyscalculie. In de praktijk komt het namelijk vaak voor dat de rekenproblemen voort komen uit dyslexie. Dit willen de dyscalculiespecialisten op voorhand uitsluiten.

 

Aanmelden

Hoe kan ik mijn kind aanmelden bij het RID?

Via deze pagina kunt u zichzelf of uw kind online aanmelden voor onderzoek, behandeling of training met betrekking tot dyslexie/taal, dyscalculie/rekenen, gecombineerd onderzoek (dyslexie/dyscalculie) of IQ-onderzoek.

Let op (voor dyslexie):

Woon je in de regio Noord-Veluwe? Dan graag aanmelden via Loket Dyslexie.

Woon je in de regio Achterhoek? Dan geldt een andere aanmeldroute, lees hier meer over.

Heeft u onze hulp nodig?
Een aanmelding is kosteloos en vrijblijvend. Wij voorzien u bij twijfel graag van een passend advies, mocht u nog niet zeker weten welke zorg het beste past bij de situatie. Indien er iets niet duidelijk is, dan helpen we u graag via aanmelden@rid.nl of 085-7600175.

 

Zijn ouders verplicht om documenten te delen met school?

Nee, ouders zijn dit niet verplicht. In de meeste gevallen is het wel prettig om gegevens van school te ontvangen, omdat het dossier dan zo goed mogelijk beoordeeld kan worden. Ouders zijn er vrij in om de uitslagen wel of niet te delen met school.

Behandeling

Wat wordt van mij als ouder verwacht tijdens de behandeling?

De behandeling kan alleen succesvol zijn als zowel het kind als de ouder(s) gemotiveerd is/zijn. Actieve betrokkenheid ondersteunt het kind om met hun problemen aan de slag te gaan. Zij leveren een inspanning en ouders ook. Daarmee laten ouders zien dat het belangrijk is.

Een kind oefent onder begeleiding van een oefenpartner. Meestal is dit een ouder. Het is noodzakelijk dat een kind 5 keer per week oefent. De duur van het oefenmoment per keer is 15 tot 20 minuten. Het kind krijgt hiervoor helder omschreven opdrachten mee, gekoppeld aan onze online oefensoftware met inlogcode genaamd CODE. Aan het eind van iedere behandeling krijgt een ouder een korte uitleg over de nieuwe huiswerkopdrachten.

Wat is de totale behandelduur per behandeling?

Een behandeling duurt in totaal 45 minuten. De eerste 40 minuten gaat het kind met de behandelaar aan het werk. De laatste 5 minuten komt de ouder mee naar binnen en worden de thuiswerkopdrachten besproken met de ouder.

Mag een dyslexiebehandeling onder schooltijd plaatsvinden?

Ja, dyslexiebehandeling onder schooltijd mag. Behandeling van ernstige dyslexie gebeurt op indicatie. Een bezoek aan een dyslexiebehandelaar geldt daarom als geoorloofd verzuim. U mag als school hier vrij voor geven zonder te moeten aantonen dat de behandeling te zien is als onderdeel van het onderwijsprogramma. U moet bij het verlenen van toestemming wel afwegen in hoeverre de afwezigheid van de leerling invloed heeft op de uitvoering van het reguliere onderwijsprogramma. Een argument voor het verlenen van toestemming kan zijn dat het het onderwijs belang heeft bij de dyslexiebehandeling. Het kind mist weliswaar schooltijd, maar krijgt in die tijd individuele specialistische zorg, waardoor het onderwijsrendement hoger wordt. Bovendien is bij jonge kinderen (7-9 jaar) dyslexiebehandeling na schooltijd door vermoeidheid vaak minder effectief.

Wat heeft RID precies nodig om te starten met het verlenen van dyslexiezorg?

Wij kunnen als dyslexieaanbieder starten met (vergoede) zorg voor basisschoolleerlingen als een dossier compleet is en het volgende betreft:

 • Leerlingvolgsysteem gegevens vanaf het eerste leerjaar (evt. van de groep)
 • Leerling dossier ingevuld en getekend door de intern begeleider van school
 • Handelingsplannen op gebied van lezen en spellen
 • Aan de criteria volgens protocol PDD&B 3.0 is voldaan. In sommige gemeenten bepaalt de gemeente of een kind door kan naar de vergoede zorg.

Wanneer wij een volledig dossier ontvangen kan RID direct starten met zorg.

Kan een kind meteen bij RID behandeld worden, als het diagnostisch onderzoek ergens anders heeft plaatsgevonden?

Dit is niet automatisch het geval. Dit hangt onder andere af van de gebruikte onderzoeksmethode en de inhoud van het onderzoeksverslag. De onderzoeker moet voldoende inzicht kunnen krijgen of het onderzoek gedegen is uitgevoerd en ook hebben we voldoende informatie nodig over het kind. Als er meer behoefte is aan informatie over of het uitgevoerde diagnostisch onderzoek volstaat, dan kan RID dat verstrekken. Dan beoordelen we vrijblijvend of het uitgevoerde onderzoek afdoende is of dat aanvullend onderzoek nodig is. Of het een vergoede behandeling betreft hangt af van de ernst van de problematiek. Dit wordt bepaald door de gemeente.

Als ik een positieve of negatieve ervaring heb met RID waar kan ik dan terecht ?

Feedback

Als je tevreden bent over de werkwijze van RID dan mag je dit natuurlijk ook laten weten aan ons! Dit kan via ons e-mailadres of op onze Facebookpagina.
Heb je tips of een mindere ervaring, ook dan horen we dat graag van je. Stuur ons dan een mail, zodat we onze ondersteuning in de toekomst kunnen verbeteren.

Klachten

Het klachtenreglement voor RID is conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) die sinds 2016 specifieke eisen stelt aan de behandeling van klachten van cliënten.

Uitgangspunten:

• Het meest actuele klachtenreglement is vastgesteld in 2020.
• Het is een onderdeel van het klachtenbeleid binnen RID. Dit beleid heeft als doelstelling om klachten op zo’n laag mogelijk niveau af te handelen.
• Voor verdere informatie over een klacht indienen bij RID, kun je het klachtenreglement downloaden van de website (zie hieronder). Voor het indienen van een klacht moet je het meldformulier klachten invullen. Je kunt je hierbij richten tot de interne klachtencommissie van RID.

De interne klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:
• Voorzitter: Dhr. R. Reij
• Secretaris: Mw. C. Boekhorst

Voor een onafhankelijk oordeel kun je je richten tot de externe klachtencommissie:
• Voorzitter: Dhr Mr. R. Torn
• Lid: Dhr B. Spijkers, GZ-psycholoog van Praktijk Barend Spijkers
• Secretaris: Mw. A. Groeliker-Kock

 

Bekijk het klachtenreglement met het meldformulier.
Bekijk het Klachtenjaarverslag 2021.

Hoe denkt het RID over alternatieve behandelmethodes zoals bv. de X-lens?

Effectieve dyslexiebehandeling heeft in ieder geval aandacht voor het lezen en spellen zelf en voor klankelementen in woorden. RID raadt behandeling door middel van medicatie, bewegingsoefeningen (sensomotorische therapie), speciale brillen en lichtflitsen af, omdat in wetenschappelijk onderzoek geen bewijs is gevonden voor hun werkzaamheid. Deze opvatting is overeenkomstig die van het NKD,  Balans, het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling en Stichting Dyslexie Nederland.

Waarom behandelt het RID binnen het Instituut?

Het RID behandelt altijd vanuit vaste behandellocaties, maar steeds vaker worden dergelijke behandellocaties geopend binnen scholen zodat we voor steeds meer kinderen bereikbaar zijn. Aan het behandelen op een school stellen wij echter strikte voorwaarden. Zo vinden wij het erg belangrijk dat behandelingen plaatsvinden in een rustige ruimte met zo min mogelijk afleiding. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het contact met de ouder, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de begeleiding thuis.

Nazorg

Welke nazorg biedt het RID aan cliënt en ouder(s)?

Na afronden van de behandeling (en het intensieve oefenen thuis) kan de periode daarna zonder wekelijks contact met de behandelaar, voor onzekerheid zorgen. Onzekerheid bijvoorbeeld over of er op de juiste manier geoefend wordt, of het minder frequent oefenen niet tot een terugval op lees- en spellinggebied zal leiden en of de lees- en spellingontwikkeling zich conform de verwachting zal voortzetten. Wij vinden het daarom belangrijk om cliënt en ouders nazorg te bieden in de vorm van een follow-up (ca. 6 maanden na afronden van de behandeling). In deze follow-up van 1,5 uur wordt gekeken hoe de lees- en spellingontwikkeling zich na de behandeling heeft ontwikkeld. Alle toetsen die bij de eindevaluatie zijn gebruikt worden daarom tijdens de follow-up opnieuw afgenomen.

Wat kan de school doen nadat een leerling de dyslexiebehandeling heeft afgesloten?

Veel kinderen met dyslexie blijven problemen houden, ook nadat de behandeling is afgerond: dyslexie heb je voor het leven. Als de behandeling stopt, dan wordt er door de behandelaar een eindverslag opgesteld. De behandelaar kan in dit verslag gerichte aanwijzingen geven voor de aanpak op school of geeft specifiek behandelmateriaal mee waar op school of thuis mee gewerkt kan worden. Een leerling die uit behandeling komt heeft baat bij voldoende ondersteuning op school. Hoe die ondersteuning eruit ziet is afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem en de motivatie van de leerling. Het is belangrijk dat de verschillende partijen – ouders, school, kind – rond de tafel zitten om de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken. Het is wenselijk om de afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld op een ‘dyslexiekaart’.

IQ-onderzoek

Wat is het doel van een IQ-onderzoek?

 Het IQ onderzoek is gericht op het meten van de intellectuele vaardigheden van de leerling. 

Mogelijke hulpvragen van ouders en/of scholen m.b.t. de aanvraag van IQ onderzoek: 

 • Wat zijn de cognitieve capaciteiten van ons kind/deze leerling?
 • Wat zijn de sterke en zwakke kanten binnen de intelligentie van ons kind/deze leerling?
 • Op welk intelligentieniveau functioneert ons kind/deze leerling en hoe is zijn/haar profiel opgebouwd?
 • Is ons kind/deze leerling hoog begaafd?
 • Is er bij ons kind/deze leerling sprake van een moeilijk lerend intelligentieniveau?
 • Ten opzichte van groepsgenoten presteert ons kind/deze leerling boven/onder het gemiddelde, maar op welk niveau zit hij/zij qua intelligentie?
 • Heeft ons kind/deze leerling de intellectuele capaciteiten om naar het VMBO-tl/HAVO/VWO te kunnen?
 • Heeft ons kind/deze leerling voldoende cognitieve capaciteiten om naar een Leonardo school te gaan? 
Hoe oud moet een leerling zijn voor IQ-onderzoek?

 Het onderzoek kan worden afgenomen bij leerlingen van 6 tot en met 16 jaar. 

Wat zijn de kosten van een IQ-onderzoek?

De kosten voor een IQ-onderzoek zijn 586,80 euro.

Wat zijn de stappen bij een IQ-onderzoek?

Na aanmelding ontvangen ouders een aanmeldpakket met o.a. een oudervragenlijst en toestemmingsverklaring. Na ontvangst terug van deze ingevulde formulier plannen wij het onderzoek inclusief een telefonische intake van 30 minuten bij een van onze onderzoekers. In dit gesprek wordt ook de werkwijze en inhoud van het onderzoek toegelicht. Na het onderzoek nemen wij contact op voor de resultaten en geven wij gericht advies voor evt. verdere begeleiding.

Dyslexie

Kan er bij een kind met alleen spellingproblemen ook sprake zijn van dyslexie?

Ja dat kan, onderzoek en behandeling bij deze kinderen kan echter niet plaatsvinden binnen de vergoedingsregeling. Wij hanteren de volgende tarieven.

 

Wat zijn effectieve methodes om leerlingen met leesproblemen op zorgniveau 3 te ondersteunen?

Zijn er twijfels of er met de geboden hulp aan de criteria wordt voldaan? De adviseurs van RID hebben een overzicht met goedgekeurde methodes. Het is altijd mogelijk om een vraag te overleggen met één van onze adviseurs. Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging of kijk hier voor meer informatie

Hoe beoordeel ik leerlingen die gedoubleerd hebben?

Indien het gaat om een huidige doublure of doublure in het vorige schooljaar, mogen de ruwe scores van de leerling op de leestoetsen vergeleken worden met die van een groep hoger (behalve wanneer wordt getwijfeld aan de effectiviteit van het onderwijs gedurende die periode). Voor spellingtoetsen mag de norm niet veranderd worden.

Dyscalculie

Wanneer heeft een kind rekenproblemen en wanneer spreek je van dyscalculie?

Lang niet alle kinderen met rekenproblemen hebben ook dyscalculie. Rekenproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben. Soms hebben kinderen op school bepaalde stof niet goed begrepen waardoor de basis niet goed gelegd is. Soms is er sprake van andere problemen, zoals aandachtsproblemen of dyslexie, die ervoor zorgen dat de rekenontwikkeling niet goed verloopt. Om dyscalculie vast te stellen is het daarom nodig om een uitgebreid onderzoek in te gaan. Als ouder of school kun je alvast op de volgende punten letten:

 • Is het probleem hardnekkig? Blijven de problemen bestaan ondanks veel extra hulp op school?
 • Zijn de problemen ernstig en langdurend? Is bijvoorbeeld meerdere keren achter elkaar een onvoldoende score behaald op het leerling volgsysteem?
 • Zijn de rekenproblemen opvallend wanneer gekeken wordt naar de verdere ontwikkeling van het kind?
 • Zijn de rekenproblemen breed en betreffen ze ook de basis van het rekenen? Dus niet alleen complexe rekenvaardigheden, zoals procenten en breuken of meetkunde, maar juist ook vaardigheden als relatief simpele optel- en aftreksommen?
 • Is er sprake van een moeizaam rekenbegrip, bijvoorbeeld wat houdt een som als 4×5 eigenlijk in, hoe los ik een som als 15-7 op?
 • Is er sprake (geweest) van problemen met het getalinzicht: wat is meer/minder, waar hoort een getal op een getallenlijn, vooruit- en terugtellen?

Als op het grootste deel van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord wordt dan kan het raadzaam zijn contact op te nemen met RID.

Komen dyscalculie en dyslexie vaker samen voor?

Kinderen met dyslexie hebben wel vaker rekenproblemen (30-40% van de kinderen met dyslexie heeft ook enige vorm van rekenproblemen). Soms betreft dit bijvoorbeeld alleen het lezen en schrijven van grote getallen en het automatiseren van de tafeltjes. In zo’n geval spreken we niet van een specifieke rekenstoornis: de rekenproblemen zijn dan een gevolg van de dyslexie. Echter, bij een deel van de kinderen met dyslexie (10-20%) is er meer aan de hand. De rekenproblemen zijn dan veel breder dan alleen automatiseringsproblemen, het rekenbegrip is verstoord en er is weinig inzicht in getallen. In zo’n geval spreek je dan van dyscalculie.

Kan dyscalculie eigenlijk wel vastgesteld worden?

Net als dyslexie kan dyscalculie na een uitgebreid diagnostisch onderzoek zeker vastgesteld worden. Het komt wel eens voor dat de diagnose moeilijk te stellen is, omdat bijvoorbeeld de hulp op school nog niet voldoende geweest is om de hardnekkigheid vast te stellen. Of omdat er meerdere factoren meespelen die de rekenproblemen kunnen verklaren. In zo’n geval zullen wij school en ouders zo goed mogelijk adviseren over een mogelijk vervolgtraject.

Is dyscalculie eigenlijk wel te behandelen?

Hoewel kinderen met dyscalculie vaak een hardnekkig rekenprobleem hebben, kunnen de rekenvaardigheden van kinderen met dyscalculie zeker verbeterd worden als er op de juiste manier structureel aan gewerkt wordt. Vaak gaat de aanbieding van de leerstof op school voor deze leerlingen veel te snel. Doordat zij de basis missen kunnen zij meer complexe rekenvaardigheden ook niet eigen maken. Door juist terug te gaan naar het begin en dan langzaam op te bouwen kan die basis verstevigd worden. Zij kunnen dan op school ook beter meekomen en hun zelfredzaamheid wordt vergroot (denk bijvoorbeeld aan geld rekenen en klokkijken).

Waarom zijn er nog geen landelijke afspraken over het vergoeden van dyscalculie?

Het vergoeden van dyslexie heeft ook een aantal jaren geduurd. Dit omdat er nog onderzocht moest worden wat de impact van dyslexie is op jongere en latere leeftijd. Toen dit duidelijk was is er een vergoeding gekomen. Voor dyscalculie zijn zij ook bezig met onderzoeken. Er is al steeds meer bekend over wat de impact van dyscalculie is op jongere en latere leeftijd. Vroeger werd er gedacht dat je als iemand was met dyscalculie, je met een rekenmachine heel ver kwam. Nu is wel gebleken dat dit niet zo is. Als je niet weet hoe je de som moet oplossen, heeft een rekenmachine geen zin. In 2011 is er een protocol voor dyscalculie en wordt er steeds meer aandacht aan besteed. Je ziet ook veranderingen bij de gemeenten en scholen. Zij vergoeden steeds vaker een dyscalculietraject ondanks dat zij dit niet verplicht zijn en er geen vergoedingsregeling is. Toch is het nog een lopend project en is er nog geen besluit genomen of dyscalculie vergoed gaat worden.

 

Keuze zorgaanbieder

Zijn er wachtlijsten bij RID?

Het kan zijn dat er voor een bepaalde vestiging een wachtlijst is. Dit communiceren wij duidelijk naar ouders als dit aan de orde is. Soms wordt een deel van de wachttijd ook veroorzaakt doordat er gewacht moet worden op de toestemming vanuit de gemeente. Hier kan RID weinig invloed op uitoefenen. Ouders kunnen deze wachttijd soms verminderen door de aanvraag goed in de gaten te houden en bij vertraging contact te zoeken met de desbetreffende gemeente.

Bij RID streven we ernaar de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wachttijden voor diagnostiek of behandeling variëren afhankelijk van de periode van het schooljaar. Op onze website kun je de actuele wachtlijst per behandellocatie bekijken of neem telefonisch contact met ons op.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een zorgaanbieder?

Het is belangrijk om op verschillende punten te letten:

 • Alle zorgaanbieders (dyslexiezorg) moeten werken volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0 voor de zorg.
 • Daarnaast is het belangrijk dat een aanbieder is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).
 • Ook het wetenschappelijk kunnen aantonen van de effecten van de behandeling is essentieel.
 • Kies een zorgaanbieder waarbij je een goed gevoel hebt.
 • Aanvullend kunt u kijken naar de mening van eerdere cliënten. RID doet regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek.

Kosten en vergoeding

Wanneer komt een kind in aanmerking voor vergoede zorg?

Het RID heeft contracten met bijna alle gemeenten. Onderzoek naar dyslexie wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door de gemeente:

• Leeftijdscriterium: de aanmelding voor het onderzoek moet voor de 13e verjaardag gedaan zijn, en een kind moet nog op de basisschool zitten.
• Het effect van begeleiding op school: geen of te weinig vooruitgang, ondanks extra begeleiding op school met een betrouwbare methode (remediatie).
• De ernst van de leesproblemen. Op school moeten de leesprestaties van het kind E (V-) scores zijn (bij de zwakste 10%) op drie opeenvolgende meetmomenten.
• School en ouders ondersteunen het vermoeden dat het zou kunnen gaan om ernstige dyslexie.

Tijdens de screening toetsen wij of een kind in aanmerking komt voor vergoed onderzoek. Deze screening is kosteloos, ook als blijkt dat een kind niet in aanmerking komt voor vergoeding. Wanneer de uitkomst van het vergoede onderzoek ernstige dyslexie is, dan krijgt een kind een dyslexieverklaring en wordt behandeling vergoed. Bij de diagnose dyslexie (dus niet ernstig) krijgt een kind wel een dyslexieverklaring, maar wordt behandeling niet vergoed.

 

 

 

Waarom komen alleen kinderen met ernstige dyslexie in aanmerking voor de vergoedingsregeling?

De vergoedingsregeling richt zich op de leerlingen die de meeste hinder ondervinden van hun problemen met het lezen bij het volgen van onderwijs. Het gaat om leerlingen waarbij sprake is van een forse achterstand in de ontwikkeling van het lezen, maar waarbij ook gerichte, extra begeleiding op school onvoldoende verbetering oplevert. Deze groep van kinderen met een vermoeden van ernstige dyslexie is het meest gebaat bij diagnostiek en eventueel behandeling in de gezondheidszorg. Het is aan de diagnosticus om te bepalen of er sprake is van ‘ernstige’ dyslexie (zie Kwaliteitsinstituut NKD, www.nkd.nl). Meer informatie over de criteria voor vergoeding. 

Kan een kind met dyslexie én ADHD in aanmerking komen voor vergoede behandeling?

Ja, dat kan. Volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 3.0 en de Leidraad Ernstige Dyslexie: Doorverwijzing van onderwijs naar zorg is het mogelijk om ook leerlingen met bijkomende problemen (we noemen dit ook wel co-morbide problemen) aan te melden voor vergoed dyslexieonderzoek. Tijdens dit onderzoek brengt de diagnosticus het hele plaatje in beeld en zal op basis hiervan bepalen op welke manier de leerling het beste geholpen kan worden.

Wordt dyscalculiezorg vergoed?

Helaas zijn er landelijk nog geen afspraken gemaakt over het vergoeden van dyscalculiezorg. Onderzoek en behandeling vindt nu nog plaats op particuliere basis.

In een aantal gemeenten in Nederland wordt het dyscalculieonderzoek wel vergoed. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met de dichtstbijzijnde vestiging in uw woonplaats.

 

Aanmelden

Kan de school al eerder de schoolvragenlijst invullen zonder te hoeven wachten op ouders?

Het aanmeldproces is in 2019 veranderd naar digitaal aanmelden. Veilig, gebruiksvriendelijk en minder papierwerk.

Hoe verloopt het vernieuwde aanmeldproces?
1. Ouder/verzorger start aanmelding via aanmelden.rid.nl.
2. Ouder/verzorger vult schoolgegevens in, waaronder het mailadres van de IB’er.
3. IB’er ontvangt een mail met code en link naar schoolvragenlijst.rid.nl.
4. IB’er vult de vragenlijst in, kan de gevraagde documenten direct uploaden (zoals Leerlingvolgsysteem) en ondertekent digitaal.
5. RID ontvangt een melding als alle informatie compleet is.

De schoolvragenlijst verandert inhoudelijk niet, alleen krijg je nu een link met code in je mail naar schoolvragenlijst.rid.nl. Dit betekent dat je als IB’er pas gegevens in kan vullen wanneer ouder of verzorger zijn of haar kind heeft aangemeld. Hiermee voldoen wij aan de AVG-verplichting en kan school dus niet al gegevens aanleveren wanneer ouder of verzorger nog geen toestemming heeft gegeven. Samen met ouders mag je natuurlijk wel de aanmelding starten op aanmelden.rid.nl!

 

Zijn ouders verplicht om documenten te delen met school?

Nee, ouders zijn dit niet verplicht. In de meeste gevallen is het wel prettig om gegevens van school te ontvangen, omdat het dossier dan zo goed mogelijk beoordeeld kan worden. Ouders zijn er vrij in om de uitslagen wel of niet te delen met school.

Behandeling

Wat kan de school doen tijdens het traject bij het RID aan extra ondersteuning op school?

U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de behandelaar van uw leerling. Hij/zij kent hem/haar het beste en kan daardoor het beste advies gegeven. De contactgegevens van de behandelaar van uw leerling vindt u in Mijn RID.

Mag een dyslexiebehandeling onder schooltijd plaatsvinden?

Ja, dyslexiebehandeling onder schooltijd mag. Behandeling van ernstige dyslexie gebeurt op indicatie. Een bezoek aan een dyslexiebehandelaar geldt daarom als geoorloofd verzuim. U mag als school hier vrij voor geven zonder te moeten aantonen dat de behandeling te zien is als onderdeel van het onderwijsprogramma. U moet bij het verlenen van toestemming wel afwegen in hoeverre de afwezigheid van de leerling invloed heeft op de uitvoering van het reguliere onderwijsprogramma. Een argument voor het verlenen van toestemming kan zijn dat het het onderwijs belang heeft bij de dyslexiebehandeling. Het kind mist weliswaar schooltijd, maar krijgt in die tijd individuele specialistische zorg, waardoor het onderwijsrendement hoger wordt. Bovendien is bij jonge kinderen (7-9 jaar) dyslexiebehandeling na schooltijd door vermoeidheid vaak minder effectief.

Wat heeft RID precies nodig om te starten met het verlenen van dyslexiezorg?

Wij kunnen als dyslexieaanbieder starten met (vergoede) zorg voor basisschoolleerlingen als een dossier compleet is en het volgende betreft:

 • Leerlingvolgsysteem gegevens vanaf het eerste leerjaar (evt. van de groep)
 • Leerling dossier ingevuld en getekend door de intern begeleider van school
 • Handelingsplannen op gebied van lezen en spellen
 • Aan de criteria volgens protocol PDD&B 3.0 is voldaan. In sommige gemeenten bepaalt de gemeente of een kind door kan naar de vergoede zorg.

Wanneer wij een volledig dossier ontvangen kan RID direct starten met zorg.

Ik heb een leerling waarbij ik twijfel of aan de criteria wordt voldaan, wat kan ik doen?

Neem contact op met de Adviseur van de dichtstbijzijnde vestiging. Zie ook de Toelichting richtlijnen vergoede zorg:

Voorwaarden vergoeding dyslexieonderzoek via de gemeente

Hoe denkt het RID over alternatieve behandelmethodes zoals bv. de X-lens?

Effectieve dyslexiebehandeling heeft in ieder geval aandacht voor het lezen en spellen zelf en voor klankelementen in woorden. RID raadt behandeling door middel van medicatie, bewegingsoefeningen (sensomotorische therapie), speciale brillen en lichtflitsen af, omdat in wetenschappelijk onderzoek geen bewijs is gevonden voor hun werkzaamheid. Deze opvatting is overeenkomstig die van het NKD,  Balans, het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling en Stichting Dyslexie Nederland.

Wie bepaalt bij welk instituut een kind wordt onderzocht en behandeld?

Ouders en kinderen hebben keuzevrijheid. Zij mogen zelf kiezen bij welke aanbieder zij zich willen aanmelden. Het is wel belangrijk dat een dyslexiezorgaanbieder een contract heeft met de gemeente waarin het kind woonachtig is. Daarnaast is het belangrijk dat een aanbieder is aangesloten bij een kwaliteitsinstituut zoals het NKD (Nederlands kwaliteitsinstituut Dyslexie). Ook het wetenschappelijk kunnen aantonen van de effecten van de behandeling is essentieel.

Nazorg

Wat kan de school doen nadat een leerling de dyslexiebehandeling heeft afgesloten?

Veel kinderen met dyslexie blijven problemen houden, ook nadat de behandeling is afgerond: dyslexie heb je voor het leven. Als de behandeling stopt, dan wordt er door de behandelaar een eindverslag opgesteld. De behandelaar kan in dit verslag gerichte aanwijzingen geven voor de aanpak op school of geeft specifiek behandelmateriaal mee waar op school of thuis mee gewerkt kan worden. Een leerling die uit behandeling komt heeft baat bij voldoende ondersteuning op school. Hoe die ondersteuning eruit ziet is afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem en de motivatie van de leerling. Het is belangrijk dat de verschillende partijen – ouders, school, kind – rond de tafel zitten om de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken. Het is wenselijk om de afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld op een ‘dyslexiekaart’.

Keuze zorgaanbieder

Zijn er wachtlijsten bij RID?

Het kan zijn dat er voor een bepaalde vestiging een wachtlijst is. Dit communiceren wij duidelijk naar ouders als dit aan de orde is. Soms wordt een deel van de wachttijd ook veroorzaakt doordat er gewacht moet worden op de toestemming vanuit de gemeente. Hier kan RID weinig invloed op uitoefenen. Ouders kunnen deze wachttijd soms verminderen door de aanvraag goed in de gaten te houden en bij vertraging contact te zoeken met de desbetreffende gemeente.

Bij RID streven we ernaar de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wachttijden voor diagnostiek of behandeling variëren afhankelijk van de periode van het schooljaar. Op onze website kun je de actuele wachtlijst per behandellocatie bekijken of neem telefonisch contact met ons op.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een zorgaanbieder?

Het is belangrijk om op verschillende punten te letten:

 • Alle zorgaanbieders (dyslexiezorg) moeten werken volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0 voor de zorg.
 • Daarnaast is het belangrijk dat een aanbieder is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).
 • Ook het wetenschappelijk kunnen aantonen van de effecten van de behandeling is essentieel.
 • Kies een zorgaanbieder waarbij je een goed gevoel hebt.
 • Aanvullend kunt u kijken naar de mening van eerdere cliënten. RID doet regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek.
Wie bepaalt bij welk instituut een kind wordt onderzocht en behandeld?

Ouders en kinderen hebben keuzevrijheid. Zij mogen zelf kiezen bij welke aanbieder zij zich willen aanmelden. Het is wel belangrijk dat een dyslexiezorgaanbieder een contract heeft met de gemeente waarin het kind woonachtig is. Daarnaast is het belangrijk dat een aanbieder is aangesloten bij een kwaliteitsinstituut zoals het NKD (Nederlands kwaliteitsinstituut Dyslexie). Ook het wetenschappelijk kunnen aantonen van de effecten van de behandeling is essentieel.

Behandeling

Hoe denkt het RID over alternatieve behandelmethodes zoals bv. de X-lens?

Effectieve dyslexiebehandeling heeft in ieder geval aandacht voor het lezen en spellen zelf en voor klankelementen in woorden. RID raadt behandeling door middel van medicatie, bewegingsoefeningen (sensomotorische therapie), speciale brillen en lichtflitsen af, omdat in wetenschappelijk onderzoek geen bewijs is gevonden voor hun werkzaamheid. Deze opvatting is overeenkomstig die van het NKD,  Balans, het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling en Stichting Dyslexie Nederland.

Kosten en vergoeding

Wanneer komt een kind in aanmerking voor vergoede zorg?

Het RID heeft contracten met bijna alle gemeenten. Onderzoek naar dyslexie wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door de gemeente:

• Leeftijdscriterium: de aanmelding voor het onderzoek moet voor de 13e verjaardag gedaan zijn, en een kind moet nog op de basisschool zitten.
• Het effect van begeleiding op school: geen of te weinig vooruitgang, ondanks extra begeleiding op school met een betrouwbare methode (remediatie).
• De ernst van de leesproblemen. Op school moeten de leesprestaties van het kind E (V-) scores zijn (bij de zwakste 10%) op drie opeenvolgende meetmomenten.
• School en ouders ondersteunen het vermoeden dat het zou kunnen gaan om ernstige dyslexie.

Tijdens de screening toetsen wij of een kind in aanmerking komt voor vergoed onderzoek. Deze screening is kosteloos, ook als blijkt dat een kind niet in aanmerking komt voor vergoeding. Wanneer de uitkomst van het vergoede onderzoek ernstige dyslexie is, dan krijgt een kind een dyslexieverklaring en wordt behandeling vergoed. Bij de diagnose dyslexie (dus niet ernstig) krijgt een kind wel een dyslexieverklaring, maar wordt behandeling niet vergoed.

 

 

 

Waarom komen alleen kinderen met ernstige dyslexie in aanmerking voor de vergoedingsregeling?

De vergoedingsregeling richt zich op de leerlingen die de meeste hinder ondervinden van hun problemen met het lezen bij het volgen van onderwijs. Het gaat om leerlingen waarbij sprake is van een forse achterstand in de ontwikkeling van het lezen, maar waarbij ook gerichte, extra begeleiding op school onvoldoende verbetering oplevert. Deze groep van kinderen met een vermoeden van ernstige dyslexie is het meest gebaat bij diagnostiek en eventueel behandeling in de gezondheidszorg. Het is aan de diagnosticus om te bepalen of er sprake is van ‘ernstige’ dyslexie (zie Kwaliteitsinstituut NKD, www.nkd.nl). Meer informatie over de criteria voor vergoeding. 

Kan een kind met dyslexie én ADHD in aanmerking komen voor vergoede behandeling?

Ja, dat kan. Volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 3.0 en de Leidraad Ernstige Dyslexie: Doorverwijzing van onderwijs naar zorg is het mogelijk om ook leerlingen met bijkomende problemen (we noemen dit ook wel co-morbide problemen) aan te melden voor vergoed dyslexieonderzoek. Tijdens dit onderzoek brengt de diagnosticus het hele plaatje in beeld en zal op basis hiervan bepalen op welke manier de leerling het beste geholpen kan worden.

Wordt dyscalculiezorg vergoed?

Helaas zijn er landelijk nog geen afspraken gemaakt over het vergoeden van dyscalculiezorg. Onderzoek en behandeling vindt nu nog plaats op particuliere basis.

In een aantal gemeenten in Nederland wordt het dyscalculieonderzoek wel vergoed. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met de dichtstbijzijnde vestiging in uw woonplaats.

 

IQ-onderzoek

Wat is het doel van een IQ-onderzoek?

 Het IQ onderzoek is gericht op het meten van de intellectuele vaardigheden van de leerling. 

Mogelijke hulpvragen van ouders en/of scholen m.b.t. de aanvraag van IQ onderzoek: 

 • Wat zijn de cognitieve capaciteiten van ons kind/deze leerling?
 • Wat zijn de sterke en zwakke kanten binnen de intelligentie van ons kind/deze leerling?
 • Op welk intelligentieniveau functioneert ons kind/deze leerling en hoe is zijn/haar profiel opgebouwd?
 • Is ons kind/deze leerling hoog begaafd?
 • Is er bij ons kind/deze leerling sprake van een moeilijk lerend intelligentieniveau?
 • Ten opzichte van groepsgenoten presteert ons kind/deze leerling boven/onder het gemiddelde, maar op welk niveau zit hij/zij qua intelligentie?
 • Heeft ons kind/deze leerling de intellectuele capaciteiten om naar het VMBO-tl/HAVO/VWO te kunnen?
 • Heeft ons kind/deze leerling voldoende cognitieve capaciteiten om naar een Leonardo school te gaan? 
Hoe oud moet een leerling zijn voor IQ-onderzoek?

 Het onderzoek kan worden afgenomen bij leerlingen van 6 tot en met 16 jaar. 

Wat zijn de kosten van een IQ-onderzoek?

De kosten voor een IQ-onderzoek zijn 586,80 euro.

Wat zijn de stappen bij een IQ-onderzoek?

Na aanmelding ontvangen ouders een aanmeldpakket met o.a. een oudervragenlijst en toestemmingsverklaring. Na ontvangst terug van deze ingevulde formulier plannen wij het onderzoek inclusief een telefonische intake van 30 minuten bij een van onze onderzoekers. In dit gesprek wordt ook de werkwijze en inhoud van het onderzoek toegelicht. Na het onderzoek nemen wij contact op voor de resultaten en geven wij gericht advies voor evt. verdere begeleiding.

Dyslexie

Hoe kan ik me aanmelden voor onderzoek naar dyslexie?

Middelbare scholieren en volwassenen kunnen zich aanmelden voor een onderzoek naar dyslexie via deze pagina.

Kunnen middelbare scholieren en volwassenen ook terecht voor dyslexieonderzoek?

RID onderzoekt middelbare scholieren en volwassenen op dyslexie. Het onderzoek bevat over het algemeen dezelfde onderdelen als bij kinderen: lezen/spellen, dyslexie kenmerkende vaardigheden, IQ-test, geheugen, soms gedrag (bv. faalangst). Er wordt altijd eerst een screening gedaan om de wensen en verwachtingen goed helder te krijgen en om zorgvuldig advies te kunnen geven. Vervolgens worden er drie afspraken gepland:  2 dagdelen onderzoek en een eindgesprek. Er volgt dan nog een onderzoeksrapport met advies + evt. dyslexieverklaring

Kan ik ook een dyslexiebehandeling volgen?

Middelbare scholieren kunnen ook terecht voor een dyslexiebehandeling bij RID. Voor de behandeling geldt hetzelfde qua opbouw als bij kinderen van de basisschool, maar dan toegespitst op een oudere doelgroep. Als dyslexie in het verleden al een keer is vastgesteld en/of er zijn voornamelijk problemen met spelling, dan is een spellingtraining een goed alternatief in plaats van een behandeling. Soms is er minder hinder van trager lezen en is het vooral een kwestie van spellingproblemen aanpakken.

Wat zijn mogelijke symptomen van dyslexie?
 • Trager lezen/fouten lezen/radend lezen;
 • Een tekst meerdere keren moeten lezen vóór deze begrepen wordt;
 • Fouten in spelling (basisspelling/werkwoordspelling) en twijfel over de juiste schrijfwijze van woorden;
 • Moeite om gedachten goed geformuleerd op papier te krijgen/delen van de zin weglaten en later ook niet herkennen/fouten in zinsbouw bij schrijfopdrachten/verslagen (bv. te lange zinnen waardoor de verwijswoorden niet meer kloppen);
 • Moeite met studerend lezen;
 • Tijdnood wanneer in een vergadering stukken gelezen moeten worden;
 • Tijdnood bij toetsen/examens;
 • Vragen bij toetsen/examens verkeerd interpreteren doordat e bv. de dubbele ontkenning gemist wordt. Vaak ook moeite met multiple choice omdat je dan heel precies de antwoorden moet lezen om verschil ertussen te herkennen;
 • Moeite met vreemde talen (woordjes leren, grammatica);
 • Concentratieproblemen bij lees- en spellingtaken/vermoeidheid/kost veel inspanning;
 • Sociaal-emotionele problematiek als onzekerheid en faalangst;
 • Lager zelfbeeld;
 • Taken vermijden;
 • Angst om anderen geschreven stukken te laten lezen of in het openbaar voor te lezen;
 • Opzien tegen een studie (met veel lees- en schrijfwerk)/Mondeling lukt het wel, maar het schriftelijke levert problemen op;
 • Soms geven volwassenen aan dat ze de problemen bij hun zoon/dochter herkennen of gaat er ineens een lichtje op als hun kind de diagnose krijgt (‘misschien heb ik het ook wel?’).
Wat zijn de gevolgen van dyslexie?

Dyslexie bij middelbare scholieren en volwassenen gaat niet alleen over het moeite hebben met lezen en schrijven. Dyslexie heeft gevolgen voor veel persoonlijke zaken zoals: communiceren, jezelf presenteren en het organiseren van school/werk.

Hulp inschakelen is vaak een grote stap. Soms schamen mensen met dyslexie zich voor hun problemen. Of denken zij dat dyslexiehulp vooral voor kleinere kinderen is. Vaak is er een bepaalde routine gevonden om er zo min mogelijk last van te hebben. De juiste diagnose en een verklaring voor het ongemak zorgen dan voor een gevoel van erkenning en opluchting. Met de juiste aanpassingen en ondersteuning kun je ook met dyslexie je (school)werk beter doen.

Dyscalculie

Kunnen middelbare scholieren en volwassenen ook terecht voor dyscalculieonderzoek?

RID onderzoekt ook dyscalculie bij middelbare scholieren en volwassenen. Het onderzoek bevat over het algemeen dezelfde onderdelen als bij kinderen: rekenen, getalbegrip, observatie van rekenstrategieen, IQ, geheugen, soms gedrag (bv. faalangst). Er wordt altijd eerst een (korte) telefonische intake gepland om de wensen en verwachtingen goed helder te krijgen en om zorgvuldig advies te kunnen geven. Vervolgens worden er vier afspraken gepland: screening, 2 dagdelen onderzoek, eindgesprek. Er volgt dan nog een onderzoeksrapport met advies + eventueel dyscalculie verklaring. U kunt zich hier aanmelden voor een dyscalculieonderzoek.

Hoe kan ik me aanmelden voor onderzoek naar dyscalculie?

Aanmelden voor een screening voor onderzoek naar dyscalculie kan hier.

Kan ik ook een dyscalculiebehandeling volgen?

Voor de behandeling van dyscalculie bij middelbare scholieren geldt eenzelfde opbouw als bij kinderen van de basisschool, maar dan toegespitst op een oudere doelgroep. De snelheid waarmee door de stof heen wordt gegaan wordt uiteraard wel toegepast op het individu, en er kunnen ook extra stof worden aangeboden die toegespitst zijn op de specifieke problemen die iemand ervaart.

Wat zijn mogelijke symptomen van dyscalculie?
 • Al sinds de basisschool veel problemen met rekenen.
 • De problemen op de basisschool waren ernstig en hardnekkig: extra hulp op rekengebied hielp niet voldoende.
 • Niet alleen problemen met complexe rekenvaardigheden zoals procenten, breuken, of wiskundige begrippen, maar ook met de basis rekenprocedures.
 • Moeite met het begrip van het rekenen (wat moet ik doen om deze som op te lossen).
 • Moeite met tempo van het rekenen.
 • De neiging om tellend te blijven rekenen (op de vingers of in het hoofd).
 • lastig om hoeveelheden in te schatten.
 • moeite met klokkijken en/of rekenen met tijd.
 • moeite met het rekenen met geld.
 • moeite hebben om in te schatten of een antwoord klopt.
 • Aangeleerde rekenstof blijft niet hangen.
 • Het rekenen roept een grote weerstand, onzekerheid en/of angst op.
 • De neiging hebben het rekenen te vermijden.
Wat zijn de gevolgen van dyscalculie?

Dyscalculie kan ook bij middelbare scholieren en volwassenen tot veel problemen leiden. Niet alleen zijn vakken waarbij rekenen komt kijken (zoals wiskunde en economie) vaak een enorme opgave, maar ook in het dagelijks leven kan dyscalculie een grote belemmering vormen. Denk bijvoorbeeld aan problemen bij het berekenen van wisselgeld, het uitrekenen van de reistijd van punt A naar B, het afwegen van ingrediënten, of het begrijpen van bijvoorbeeld offertes of hypotheekaktes. Ook kan het ertoe leiden dat iemand een lager opleidingsniveau volgt dan hij of zij zou halen als hij géén dyscalculie had, of kan het tot problemen op het werk leiden. Er zijn veel beroepen waarbij rekeninzicht een grote rol speelt, bijvoorbeeld banen in het onderwijs, de economiesector en de IT, maar ook de gezondheidszorg (een rekenfout bij het uitrekenen van de dosering van een medicijn kan bijvoorbeeld verstrekkende gevolgen hebben).

Hulp inschakelen is vaak een grote stap. Soms schamen mensen met dyscalculie zich voor hun problemen, of ze voelen zich dom. Vaak worden situaties waarin gerekend moet worden bewust vermeden, of het rekenen zorgt voor veel frustratie en onzekerheid. De juiste diagnose en een verklaring zorgen dan voor een gevoel van erkenning en opluchting, en kan ook ervoor zorgen dat diegene voor bepaalde maatregelen in aanmerking kan komen zoals bijvoorbeeld extra tijd of een aangepaste rekentoets. Bovendien kun je met de juiste aanpassingen en ondersteuning ook met dyscalculie je (school)werk beter doen.

Dyslexie

Hoe kan ik me aanmelden voor onderzoek naar dyslexie?

Middelbare scholieren en volwassenen kunnen zich aanmelden voor een onderzoek naar dyslexie via deze pagina.

Kunnen middelbare scholieren en volwassenen ook terecht voor dyslexieonderzoek?

RID onderzoekt middelbare scholieren en volwassenen op dyslexie. Het onderzoek bevat over het algemeen dezelfde onderdelen als bij kinderen: lezen/spellen, dyslexie kenmerkende vaardigheden, IQ-test, geheugen, soms gedrag (bv. faalangst). Er wordt altijd eerst een screening gedaan om de wensen en verwachtingen goed helder te krijgen en om zorgvuldig advies te kunnen geven. Vervolgens worden er drie afspraken gepland:  2 dagdelen onderzoek en een eindgesprek. Er volgt dan nog een onderzoeksrapport met advies + evt. dyslexieverklaring

Kan ik ook een dyslexiebehandeling volgen?

RID biedt ook een dyslexiebehandeling aan voor volwassenen.

Wat zijn mogelijke symptomen van dyslexie?
 • Trager lezen/fouten lezen/radend lezen;
 • Een tekst meerdere keren moeten lezen vóór deze begrepen wordt;
 • Fouten in spelling (basisspelling/werkwoordspelling) en twijfel over de juiste schrijfwijze van woorden;
 • Moeite om gedachten goed geformuleerd op papier te krijgen/delen van de zin weglaten en later ook niet herkennen/fouten in zinsbouw bij schrijfopdrachten/verslagen (bv. te lange zinnen waardoor de verwijswoorden niet meer kloppen);
 • Moeite met studerend lezen;
 • Tijdnood wanneer in een vergadering stukken gelezen moeten worden;
 • Tijdnood bij toetsen/examens;
 • Vragen bij toetsen/examens verkeerd interpreteren doordat e bv. de dubbele ontkenning gemist wordt. Vaak ook moeite met multiple choice omdat je dan heel precies de antwoorden moet lezen om verschil ertussen te herkennen;
 • Moeite met vreemde talen (woordjes leren, grammatica);
 • Concentratieproblemen bij lees- en spellingtaken/vermoeidheid/kost veel inspanning;
 • Sociaal-emotionele problematiek als onzekerheid en faalangst;
 • Lager zelfbeeld;
 • Taken vermijden;
 • Angst om anderen geschreven stukken te laten lezen of in het openbaar voor te lezen;
 • Opzien tegen een studie (met veel lees- en schrijfwerk)/Mondeling lukt het wel, maar het schriftelijke levert problemen op;
 • Soms geven volwassenen aan dat ze de problemen bij hun zoon/dochter herkennen of gaat er ineens een lichtje op als hun kind de diagnose krijgt (‘misschien heb ik het ook wel?’).
Wat zijn de gevolgen van dyslexie?

Dyslexie bij middelbare scholieren en volwassenen gaat niet alleen over het moeite hebben met lezen en schrijven. Dyslexie heeft gevolgen voor veel persoonlijke zaken zoals: communiceren, jezelf presenteren en het organiseren van school/werk.

Hulp inschakelen is vaak een grote stap. Soms schamen mensen met dyslexie zich voor hun problemen. Of denken zij dat dyslexiehulp vooral voor kleinere kinderen is. Vaak is er een bepaalde routine gevonden om er zo min mogelijk last van te hebben. De juiste diagnose en een verklaring voor het ongemak zorgen dan voor een gevoel van erkenning en opluchting. Met de juiste aanpassingen en ondersteuning kun je ook met dyslexie je (school)werk beter doen.

Dyscalculie

Kunnen middelbare scholieren en volwassenen ook terecht voor dyscalculieonderzoek?

RID onderzoekt ook dyscalculie bij middelbare scholieren en volwassenen. Het onderzoek bevat over het algemeen dezelfde onderdelen als bij kinderen: rekenen, getalbegrip, observatie van rekenstrategieen, IQ, geheugen, soms gedrag (bv. faalangst). Er wordt altijd eerst een (korte) telefonische intake gepland om de wensen en verwachtingen goed helder te krijgen en om zorgvuldig advies te kunnen geven. Vervolgens worden er vier afspraken gepland: screening, 2 dagdelen onderzoek, eindgesprek. Er volgt dan nog een onderzoeksrapport met advies + eventueel dyscalculie verklaring. U kunt zich hier aanmelden voor een dyscalculieonderzoek.

Kan ik ook een dyscalculiebehandeling volgen?

RID biedt geen dyscalculiebehandeling aan voor volwassenen.

Wat zijn mogelijke symptomen van dyscalculie?
 • Al sinds de basisschool veel problemen met rekenen.
 • De problemen op de basisschool waren ernstig en hardnekkig: extra hulp op rekengebied hielp niet voldoende.
 • Niet alleen problemen met complexe rekenvaardigheden zoals procenten, breuken, of wiskundige begrippen, maar ook met de basis rekenprocedures.
 • Moeite met het begrip van het rekenen (wat moet ik doen om deze som op te lossen).
 • Moeite met tempo van het rekenen.
 • De neiging om tellend te blijven rekenen (op de vingers of in het hoofd).
 • lastig om hoeveelheden in te schatten.
 • moeite met klokkijken en/of rekenen met tijd.
 • moeite met het rekenen met geld.
 • moeite hebben om in te schatten of een antwoord klopt.
 • Aangeleerde rekenstof blijft niet hangen.
 • Het rekenen roept een grote weerstand, onzekerheid en/of angst op.
 • De neiging hebben het rekenen te vermijden.
Wat zijn de gevolgen van dyscalculie?

Dyscalculie kan ook bij middelbare scholieren en volwassenen tot veel problemen leiden. Niet alleen zijn vakken waarbij rekenen komt kijken (zoals wiskunde en economie) vaak een enorme opgave, maar ook in het dagelijks leven kan dyscalculie een grote belemmering vormen. Denk bijvoorbeeld aan problemen bij het berekenen van wisselgeld, het uitrekenen van de reistijd van punt A naar B, het afwegen van ingrediënten, of het begrijpen van bijvoorbeeld offertes of hypotheekaktes. Ook kan het ertoe leiden dat iemand een lager opleidingsniveau volgt dan hij of zij zou halen als hij géén dyscalculie had, of kan het tot problemen op het werk leiden. Er zijn veel beroepen waarbij rekeninzicht een grote rol speelt, bijvoorbeeld banen in het onderwijs, de economiesector en de IT, maar ook de gezondheidszorg (een rekenfout bij het uitrekenen van de dosering van een medicijn kan bijvoorbeeld verstrekkende gevolgen hebben).

Hulp inschakelen is vaak een grote stap. Soms schamen mensen met dyscalculie zich voor hun problemen, of ze voelen zich dom. Vaak worden situaties waarin gerekend moet worden bewust vermeden, of het rekenen zorgt voor veel frustratie en onzekerheid. De juiste diagnose en een verklaring zorgen dan voor een gevoel van erkenning en opluchting, en kan ook ervoor zorgen dat diegene voor bepaalde maatregelen in aanmerking kan komen zoals bijvoorbeeld extra tijd of een aangepaste rekentoets. Bovendien kun je met de juiste aanpassingen en ondersteuning ook met dyscalculie je (school)werk beter doen.

RID bij jou in de buurt

Postcode of plaatsnaam
Gebruik mijn huidige locatie